Οικονομικά, Γρήγορα & Εύκολα Παράδοση Συμβολαίου στον Χώρο σας. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 147€ το 6μηνο. Ασφάλεια κατοικίας για πυρκαγιά και σεισμό από 9€ το μήνα. Ασφάλεια υγείας από 10€ το μήνα.

Αναζήτηση

NEWSLETTER
Λήψη σε HTML?

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, όπως ισχύει, τις διατάξεις που περιέχονται στην Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 795/8-4-1978 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση της παρ.7 του αρ.6 του Ν.489/76 του Ν. γπν/1911 και του Ν.2496/97 όπου δεν τροποποιείται από τους άνω ειδικούς Νόμους καθώς και από του παρακάτω όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και των οποίων έλαβε πλήρη γνώση ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος στους οποίους προσχωρεί ανεπιφυλάκτως αποδεχούμενους πλήρως αυτούς ως αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου, η κατοχή ή επίκληση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη αποδοχής των.

ΑΡΘΡΟ 1. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης
Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, την Πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο λήπτης της Ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. Η ασφάλιση καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση, κατέχοντας την κατά νόμο και κατά κατηγορία έγκυρη και ισχύουσα άδεια οδήγησης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.

ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύς της ασφάλισης
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλιζόμενου καθορίζονται από τα Ασφαλιστήρια, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, την Πρόταση Ασφάλισης και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου. Όρος που δεν περιλαμβάνεται ρητώς, σε κάποια από τα προαναφερθέντα τμήματα της δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Παράβαση των ανωτέρω αποκλείει την ασφαλιστική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 3. Αντικείμενο ασφαλίσεως
Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων, β) τραυματισμού προσώπων, γ) υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης και δ) υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα.

ΑΡΘΡΟ 4. Τοπικά όρια ισχύος
Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικρατείας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15 Μαρτίου 1991 Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης. Για να ισχύει η ασφάλιση για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων.
ΑΡΘΡΟ 5. Ανώτατα όρια ευθύνης του ασφαλιστή
Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για κάθε ατύχημα στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα, καθώς και κάθε φύσεως αμοιβές και δαπάνες που κατέβαλε ο ασφαλιστής σε τρίτους, δεν είναι δυνατό να υπερβεί τα αναγραφόμενα στο ασφαλιστήριο ποσό, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό.
Αν ο ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως πέραν του ασφαλίσματος, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου του κατόχου ή του οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, ως και κατά παντός τρίτου, κατά την απόλυτη κρίση του ασφαλιστή, των εξ’ αναγωγής υπόχρεων ευθυνόμενων αλληλεγγύως και σε ολόκληρο έναντι του ασφαλιστή, τούτων παραιτούμενων προβολής των ενστάσεων της διζήσεως ή διαιρέσεως.

ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια ασφαλίσεως
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση εμπρόθεσμης καταβολής ολόκληρου του ποσού των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η μη καταβολή των ασφαλίστρων κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται ανυπαρξία της ασφαλιστικής σύμβασης η οποία ουδόλως δεσμεύει τον ασφαλιστή, έναντι παντός. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε και με αντισυμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7. Ασφαλιστικά βάρη
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφαλίσεως και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.
3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης για τροποποίηση της σύμβασης.
4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού ο ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ.2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου αυτού η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.
5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ασφάλισης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας ή δαπάνης του ασφαλιστή για οποιονδήποτε λόγο.
6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ.2 και 4 του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης, που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ.5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα και γίνεται με συστημένη επιστολή στην αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο διεύθυνση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου.
7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσουν στην Εταιρεία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της μεταβολής των στοιχείων ή περιστατικών τα οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, επέτειναν τον κίνδυνο, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει της τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης της μεταβολής των στοιχείων ή περιστατικών εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, του παρόντος άρθρου. Επίσης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των ή της έδρας της επιχειρήσεως των, άλλως οποιαδήποτε κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου στην αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο διεύθυνση ή σε εκείνη που με αποδεδειγμένο τρόπο γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία παράγει έννομες συνέπειες και είναι έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη.

ΑΡΘΡΟ 8. Γενικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση ζημιάς
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται:
1. Να ειδοποιήσει εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρεία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπο της.
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός προσώπου, που δεν θα ήταν ασφαλισμένος.
3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στους εκπροσώπους, αντιπροσώπους, πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο από την Εταιρεία για την διαπίστωση του ατυχήματος, των πραγματικών περιστατικών, την εκτίμηση των ζημιών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο άμεσα ή έμμεσα αφορά στο ατύχημα.
4. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ’ όπου και να προέρχεται αυτό.
5. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης, αλλά να δηλώνει μόνο τα πραγματικά περιστατικά.
6. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει άμεση ή έμμεση αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, στο όνομα της και στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, ή και του λήπτη της ασφάλισης ή και των προσώπων για τα οποία αυτή ευθύνεται ασφαλιστικώς την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για το δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης μέχρι το όριο ευθύνης της. Έχει δε την πλήρη διακριτική και ανέλεγκτη ευχέρεια, όσον αφορά στην διεξαγωγή οποιονδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.
Ο Ασφαλισμένος ή και ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή βοήθεια, που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει απ’ αυτόν. Παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει, αν τούτο το επιθυμεί η ασφαλιστική Εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων εγκρίνει δε από τώρα ανεπιφυλάκτως και αναγνωρίζει πλήρως, όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις και ενέργειες, αναφορικά με τον επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο, την διεξαγωγή των δικαστικών αγώνων ή τον συμβιβασμό ή διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.
Η για οποιαδήποτε λόγο παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και του Ασφαλισμένου των άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει από αυτούς και κάθε εμπλεκόμενο τρίτο την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή δαπάνης στην οποία προέβη προς κάθε τρίτο νομιμοτόκως από τη καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 9. Γενικές εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται (με το ασφάλιστρο) και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενήθηκαν:
1. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης και του οδηγού του αυτοκινήτου είτε των προστηθέντων υπ’ αυτών προσώπων στην οδήγηση του αυτοκινήτου.
2. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σ’ επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή μη αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις), εκτός αν ειδικά συμφωνήθηκε και η κάλυψη των παραπάνω περιπτώσεων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3. Από τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη του πολέμου) εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα, ή επανάσταση και επίτευξη κάθε είδους.
4. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιονδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο και ζημιά προκύπτουσα άμεσα ή έμμεσα είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτιών από υλικά πυρηνικών όπλων.
5. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου σεισμού ή άλλης φυσικής διαταραχής εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
6. Από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος η (Ερασιτεχνική ή επαγγελματική άλλη) Άδεια οδήγησης που κατέχει έχει λήξει. Έστω και αν μετά το ατύχημα η Άδεια αυτή ανανεώθηκε καθώς και από οδηγό που κατά τον χρόνο του ατυχήματος δεν έχει καθόλου Άδεια οδήγησης ή δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για όλους τους τύπους οχημάτων ή για άλλες κατηγορίες δεν ισχύει.
7. Όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των 23 και μεγαλύτερος των 70 ετών ή έχει άδεια οδηγήσεως μικρότερη του έτους, εκτός αν έχει πριν την επέλευση του κινδύνου και του ατυχήματος εγγράφως συμφωνηθεί η κάλυψη κα των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, το οποίο έχει ήδη κατά το ατύχημα καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί η παραπάνω κάλυψη η ζημιά καλύπτεται εφόσον εισπραχθεί επασφάλιστρο 60% επί των ετήσιων ασφαλίστρων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ατυχήματος, διαφορετικά η ασφαλιστική Εταιρεία απαλλάσσεται.
8. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. και ανεξάρτητα αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος.
9. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτή που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του.
10. Από το μεταφερόμενο ή με το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το αυτοκίνητο φορτίο, εκτός εάν ρητά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, το οποίο και έχει ήδη κατά το ατύχημα καταβληθεί ανεξάρτητα τυχόν πταίσματος του οδηγού στην πρόκληση του ατυχήματος.
11. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος.
12. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος που μεταδόθηκε από αυτό ή ζημιές από τη διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως του οχήματος, ή πτώση αντικειμένων από αυτά εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
13. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται ή μη σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, το οποίο θα έχει ήδη κατά το ατύχημα καταβληθεί.
14. Εντός φυλασσόμενων ή μη υπαίθριων ή μη χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων ή πλυντηρίων αυτοκινήτων.
15. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ως εργαλείων ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, το οποίο θα έχει ήδη κατά το ατύχημα καταβληθεί.
16. Εξαιρούνται ζημιές που προξενήθηκαν μέσα σε οχηματαγωγό ή σε φορτηγίδα ή σε οποιοδήποτε πλοίο, ή πορθμείο ή σιδηρόδρομο στην προβλήτα αναμονής ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, καθώς και ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους κατά την με οποιονδήποτε τρόπο διαμετακόμιση του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου, εκτός εάν ρητά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικά πρόσθετο ασφάλιστρο το οποίο θα έχει ήδη κατά το ατύχημα καταβληθεί.
17. Δεν καλύπτονται ζημιές που προξενούνται από το ασφαλισμένο όχημα, όταν τούτο κινείται ολόκληρο ή κατά ένα μέρος του επί πεζοδρομίου ή πεζόδρομου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή άλλου νόμου ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού του ασφαλισμένου, του λήπτη της απόφασης ως και κατά του κυρίου του ασφαλισμένου οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 10. Καθορισμός ασφαλίστρου
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται, ενδεικτικώς, με βάση τη χρήση, την ιπποδύναμη, την έδρα του αυτοκινήτου, την ηλικία του οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, ισχύουν κάθε φορά, όπως αυτά αναγράφονται στα τιμολόγια της Εταιρείας.
Σε περίπτωση τροποποιήσεως των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφαλίσεως από την πολιτεία ή του τιμολογίου από τον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως. Η από οποιανδήποτε τυχόν καταβολή χρημάτων, χωρίς όμως τη χορήγηση των από το Νόμο προβλεπόμενων εγγράφων, δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την άτοκη επιστροφή των τυχόν καταβληθέντων χρημάτων στον καταβάλλοντα αυτά. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός, το πολύ τριών (3) ημερών κάθε μεταβολή του οχήματος ή των στοιχείων του οχήματος, ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων, αλλά και ανεξαρτήτως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαιώματα του ασφαλισμένου και υποχρεώσεις
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να παραλάβει το Ασφαλιστήριο με την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήμα ασφαλίσεως, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση. Η κατοχή του ειδικού σήματος υποδηλώνει και αποδοχή των όρων του ασφαλιστηρίου.
2. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.
3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης – και σε κάθε περίπτωση πάντως πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου – πληρωμής των ασφαλίστρων, αν ο ασφαλιστής εξωδίκως ή σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης, όπως και κατά του κυρίου του ασφαλισμένου οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές
Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου (Αστικής Ευθύνης) σε περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση και αποδεδειγμένως τις ασφαλίσεις αυτές καθώς και τα ασφαλιστικά ποσά.
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι όμως την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς.
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση, η οποία δεν έχει ακυρωθεί σύμφωνα με το Νόμο.
Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί ση διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η εταιρεία απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.2496/97.

ΑΡΘΡΟ 13. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση
Σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κτήτορα από την ασφάλιση μεταβιβάζονται στον νέο κτήτορα, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως για τη αποδοχή τους τον ασφαλιστή, μέσα σε ένα μήνα από το θάνατο.
Κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος συνεπεία ειδικής διαδοχής επιφέρει μετά πάροδο 15 ημερών, την αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ως προς τον λήπτη της ασφάλισης, συμβαλλόμενο, οδηγό του οχήματος, νέο κύριο ή κάτοχο τούτου, εκτός αν εντός της αυτής προθεσμίας ο μέχρι τώρα λήπτης της ασφάλισης ή ο νέος κύριος ή κάτοχος ζητήσουν δι εγγράφου τους που θα περιέχει τα ακριβή στοιχεία της μεταβολής, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και η εταιρεία δεν αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση εντός 10 ημερών από τη λήψη της. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική σύμβαση λύεται από την αποποίηση της αίτησης ή μετά την πάροδο 16 ημερών από την αποποίηση, αν έχουν προκαταβληθεί για το χρονικό αυτό διάστημα τα ασφάλιστρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε αποζημίωση, αν μετά την κατά τα άνω μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση αφορώσα στο ίδιο όχημα και καλύπτουσα το επελθόν ατύχημα. Αν η Εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλλει αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής.

ΑΡΘΡΟ 14. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης
Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί κι από τα δύο μέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως. Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν να επέρχονται πριν την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Έδρα της Εταιρείας ή στην αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο διεύθυνση ή σε εκείνη που αποδεδειγμένως γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης του περί καταγγελίας συστημένου ή επί αποδείξει εγγράφου.
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση μέσα στην ως άνω προθεσμία και προκειμένου να του επιστραφούν ασφάλιστρα να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση του άρθρου 5 του ν.489/76, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μετά την κατά τα άνω παρέλευση της αποδεδειγμένως 20ης ημέρας από αυτής της αποστολής, η ασφάλιση είναι άκυρη και δεν ισχύει έναντι παντός.
Αν η ακύρωση ζητηθεί από τον Ασφαλιζόμενο ή τον λήπτη της ασφάλισης η Εταιρεία επιστρέφει ασφάλιστρα, από τον επόμενο της ακύρωσης μήνα και την πάροδο της παραπάνω 20ημέρου προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 15. Τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης
Μετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της έγγραφης αυτής συναινέσεως είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 16. Ανακοινώσεις και δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις οι εν γένει προτάσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται αποδεδειγμένως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17. Διακανονισμός ζημιάς
Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να κάνει έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος και να προβαίνει κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του σε δικαστικό ή εξώδικο διακανονισμό της ζημιάς. Ο ασφαλιστής δικαιούται να προβαίνει επίσης κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβαστικό διακανονισμό απαιτήσεων τρίτων κατ’ αυτού ή των ασφαλισμένων ή των προσώπων για τα οποία υπέχει ευθύνη, ασφαλιστική. Ο διακανονισμός αυτός δεν δεσμεύει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους ασφαλισμένους ή τα πρόσωπα για τα οποία ευθύνεται ασφαλιστικώς, αν δεν το αποδέχονται. Το δικαίωμα αναγωγής της Εταιρείας κατά των ασφαλισμένων παραμένει.

ΑΡΘΡΟ 18. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συμφωνείται ρητώς, ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρείας και των Ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 19. Παραγραφή
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται μετά τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή της παραγραφής.

ΑΡΘΡΟ 20. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και του όρους. Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην Εταιρεία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του ασφαλισμένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου όπως και μετά από κάθε μεταβολή ασφαλίστρων και σε κάθε περίπτωση – την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Οι προαιρετικές καλύψεις που αναφέρονται παρακάτω, παρέχονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη του οχήματος. Επί των προαιρετικών καλύψεων ισχύουν, εφόσον δεν ακυρώνονται ή δεν τροποποιούνται με το παρόν, οι διατάξεις των Γενικών Όρων υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Α. Καλύπτονται ζημιές που συμβαίνουν μόνο εντός της Ελληνική Επικράτειας, εκτός εάν υπάρχει ειδική περί του αντιθέτου προηγούμενης της επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου έγγραφη συμφωνία.
Β. Η Ασφάλιση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά, φθορές προερχόμενες από την χρήση του οχήματος, γενικώς, μείωση απόδοσης, μείωση αγοραστικής (τεχνικής ή εμπορικής) αξίας, καθώς και αποθετικές ζημιές από στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου.
Γ. Από το ποσό κάθε αποζημίωσης αφαιρούνται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη προηγούμενη συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 1. Ασφάλιση ιδίων ζημιών αυτοκινήτου
1. Η ασφάλιση ιδίων ζημιών καλύπτει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του.
2. Εάν η ασφάλιση ιδίων ζημιών συμφωνήθηκε με απαλλαγή της Εταιρείας για ορισμένο ποσό κατ’ ατύχημα, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για την ζημιά που ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής.
3. Σε περίπτωση ζημιάς εφόσον τα ανταλλακτικά του οχήματος αντικατασταθούν με καινούργια, αφαιρείται παλαιότητα ως εξής: Με την συμπλήρωση του δευτέρου έτους κυκλοφορίας 5% και 5% επιπλέον για κάθε έτος έως το δέκατο, με ανώτατο όριο το 45%.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία προξενηθεί ζημιά στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τον χρόνο που αυτό είχε αυτογνωμόνως αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχό του, η τυχόν ζημιά δεν καλύπτεται, εκτός εάν το αυτοκίνητο ασφαλίζεται και με ασφάλιση Ολικής και Μερικής Κλοπής.
5. Η ασφάλιση ιδίων ζημιών δεν καλύπτει ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου (air condition, ραδιόφωνα, κασετόφωνα, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και λοιπές εγκαταστάσεις και ειδικά εξαρτήματα όπως και αυτά τα οποία τυχόν μετέφερε το ασφαλισμένο όχημα ή ευρίσκοντο εντός αυτού ή το εν γένει φορτίο του). Για την κάλυψη τους απαιτείται ειδική συμφωνία με λεπτομερή περιγραφή τους στην αίτηση ασφάλισης, όπως και της αξίας τους.
6. Σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο και θα συμβεί κατά τη στιγμή που το αναφερόμενο στο παρόν ασφαλιστήριο αυτοκίνητο οδηγείτο από οδηγό μικρότερης των 23 ετών, της ηλικίας υπολογιζόμενης από 1ης Ιανουαρίου του έτους γέννησης, ή από οδηγό του οποίου η άδεια οδηγήσεως είναι μικρότερη του έτους, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά την σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιμολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρείας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Εταιρεία θα καταβάλει το μισό μόνο (50%) της ζημιάς του αυτοκινήτου από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή ή κατάπτωση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, μη δικαιουμένου του ασφαλισμένου να απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς του, έστω και με προσφορά επασφαλίστρου.

ΑΡΘΡΟ 2. Κάλυψη ιδίων ζημιών αυτοκινήτου από κακόβουλες ενέργειες
1. Με την καταβολή επασφαλίστρου καλύπτονται ζημιές στο ίδιο το αυτοκίνητο που θα προξενηθούν από κακόβουλες πράξεις τρίτων υπό τον όρο ότι τέτοιες ενέργειες δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια επιδρομής, εχθροπραξιών ή πολεμικών επιχειρήσεων (προ ή μετά την κήρυξη πολέμου), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, απεργιών, στάσεων, πραξικοπήματος, ή επανάστασης, επίταξης πάσης φύσεως και λοιπών μη ομαλών καταστάσεων. Αφαιρούμενης της τυχόν συμφωνηθείσας απαλλαγής κατά ατύχημα, εντός της Ελληνικής Επικρατείας, η κάλυψη αυτή προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με την μικτή ασφάλιση ή με κάλυψη πυρός.
2. Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1 (ασφάλιση ιδίων ζημιών).

ΑΡΘΡΟ 3. Ασφάλιση ζημιών από φυσικά φαινόμενα
1. Καλύπτονται οι ΙΔΙΕΣ (ΥΛΙΚΕΣ) ΖΗΜΙΕΣ του ασφαλιζόμενου οχήματος που προέρχεται άμεσα από θεομηνίες, όπως, περιοριστικά, ασυνήθης καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό και καθίζηση εδάφους.
Διευκρινίζεται ρητώς ότι δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες του αυτοκινήτου που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τις άνω θεομηνίες.
2. Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1 (ασφάλιση ιδίων ζημιών).

ΑΡΘΡΟ 4. Ασφάλιση πυρός
1. Η ασφάλιση Πυρός περιλαμβάνει τις ΙΔΙΕΣ ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, αυτόματης ανάφλεξης και πτώσης κεραυνού, και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν, για τους παραπάνω λόγους σε τρίτους.
2. Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1 (ασφάλιση ιδίων ζημιών).
Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει την ρήτρα σε πρώτο κίνδυνο τότε δεν έχει εφαρμογή ο αναλογικός κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζημιάς καταβάλλεται όλη η αποζημίωση μέχρι του ασφαλιζόμενου ποσού.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ
Κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη αυτοκινήτων. Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα και δεν οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων, έστω και αν το ασφαλισμένο όχημα καλύπτεται για ζημιές από κακόβουλες ενέργειες.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Με τον παρόντα ειδικό όρο διευκρινίζεται ότι οι ζημιές από πτώση κεραυνού πέραν της πυρκαγιάς, είναι αυτές που προκαλούνται από την υπερπίεση αερίων που δημιουργούνται από αυτήν (όπως σπάσιμο τζαμιών, γκρέμισμα τοίχων κ.λ.π.).
Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται οι ηλεκτρικές βλάβες, δηλαδή βλάβες από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, σχηματισμό τόξου κ.λ.π., έστω και αν προκαλούνται από πτώση κεραυνού. Οι παραπάνω βλάβες μπορούν να καλυφθούν με την συμπληρωματική ασφάλιση κινδύνων βραχυκυκλώματος.

ΑΡΘΡΟ 5. Ασφάλιση ζημιών από πυρκαγιά που προέρχεται από τρομοκρατικές ενέργειες
1. Με την καταβολή επασφαλίστρου – η εξόφληση του οποίου έχει γίνει πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου – καλύπτονται ζημιές που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθούν στο αυτοκίνητο, άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων μεμονωμένες ή όχι εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1 (ασφάλιση ιδίων ζημιών).

ΑΡΘΡΟ 6. Ασφάλιση ολικής κλοπής
1. Η Ασφάλιση κλοπής καλύπτει την εμπορική αξία του αυτοκινήτου την ημέρα της απώλειας του.
2. Η υποχρέωση του ασφαλιστή υφίσταται με την συνδρομή σωρευτικά των εξής προϋποθέσεων: α) ότι ο λήπτης της ασφάλισης, κύριος, κάτοχος ή οδηγός του οχήματος δεν άφησε τα κλειδιά επί του αυτοκινήτου, και β) η απώλεια θα δηλωθεί αμέσως τόσο στην αστυνομική αρχή όσο και στην Εταιρεία εγγράφως, και γεννάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών αφ’ ότου υποβληθεί σχετική μήνυση και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση, ότι η μήνυση εκκρεμεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το όχημα βρέθηκε στην προθεσμία αυτή. Ο ασφαλιστής ευθύνεται για την καταβολή της αποζημίωσης, έστω κι εάν το όχημα βρεθεί μετά την προθεσμία αυτή. Ο μηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει την μήνυση, ούτε μετά την καταβολή της αποζημίωσης, αλλιώς υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά ή δαπάνη που τυχόν προξενηθεί στην Εταιρεία από την αιτία αυτή.
3. Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε ζημιά τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος, εφόσον το αυτοκίνητο (και ειδικότερα το πλαίσιο – σασί του) βρεθεί πριν την παρέλευση της προθεσμίας ενενήντα ημερών.
4. Για την καταβολή της αποζημίωσης – και πριν από αυτήν – ο ασφαλιστής μπορεί να ζητήσει:
- Την παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου εγγράφου εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία θα δίδεται στον ασφαλιστή το δικαίωμα πώληση του αυτοκινήτου, όταν τυχόν βρεθεί και να κρατήσει το τίμημα.
- Την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που θα παρέχει την ευχέρεια στον ασφαλιστή να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου, είτε σ’ αυτόν (αυτοσύμβαση), είτε σε τρίτο που θα υποδεχθεί από αυτόν.
- Αντίγραφο Δήλωσης στη ΔΟΥ του ασφαλισμένου και στην διεύθυνση μεταφορών που είχε εκδοθεί η άδεια του οχήματος, ότι δηλώθηκε η κλοπή και ζητήθηκε η διαγραφή του οχήματος από τους καταλόγους οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δήλωση ήθελε κατά την κρίση του κρίνει αναγκαίο.
5. Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ή ο κύριος του οχήματος, έχει υποχρέωση, μόλις λάβει γνώση τούτου, να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής όταν λάβει γνώση την ανεύρεση του οχήματος υποχρεούται να καλέσει τον ασφαλισμένο εγγράφως, προκειμένου να δηλώσει εγγράφως, αν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα που βρέθηκε και να επιστρέψει το ασφάλισμα. Η δήλωση αυτή του ασφαλισμένου μπορεί να γίνει αποδεδειγμένως, μόνο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την αποστολή της επιστολής. Σε περίπτωση μη απάντησης, ο ασφαλισμένος εκπίπτει από κάθε προς τούτο δικαίωμά του. Εάν παραβεί ο ασφαλισμένος τις ανωτέρω υποχρεώσεις του περί ειδοποιήσεως του ασφαλιστού για την εύρεση του οχήματος του κ.λ.π., υποχρεούται κι ευθύνεται για αποκατάσταση πάσης εκ του λόγου τούτου θετικής και αποθετικής ζημιάς ή βλάβης των συμφερόντων του ασφαλιστή.

ΑΡΘΡΟ 7. Ασφάλιση μερικής κλοπής
1. Η ανάληψη του κινδύνου μερικής κλοπής δεν χορηγείται μεμονωμένα, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση καλύψεως του οχήματος και κατά κινδύνων ολικής κλοπής. Με την ασφάλιση αυτή δεν καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωση του οχήματος.
2. Η Ασφάλιση της μερικής κλοπής δεν καλύπτει την αξία των αξεσουάρ, αλλά καλύπτει μόνο την πραγματική αξία, κατά τον χρόνο της επελεύσεως του κινδύνου, των κλαπέντων εξαρτημάτων του οχήματος, τα οποία είναι στερεά προσδεμένα σ’ αυτό και απαραίτητα για την λειτουργία του.
3. Στην ασφάλιση μερικής κλοπής δεν καλύπτονται οι ζημιές που προξενήθηκαν στο αυτοκίνητο κατά την αφαίρεση των εξαρτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 8. Ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις ζημιές στα τζάμια του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, πλην της ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος.
Στην αποζημίωση περιλαμβάνονται το κόστος των ανταλλακτικών και τα έξοδα των εργατικών. Καμία καταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό της παρούσας κάλυψης, που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και αποτελεί το ανώτατο όριο για κάθε ζημιά που θα συμβεί κατά την ετήσια διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ:
Ισχύει απαλλαγή 30% εφ’ εκάστης ζημιάς με ελάχιστο ποσό 88 ΕΥΡΩ.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από οποιαδήποτε αιτία στα φανάρια, καθρέφτες, φλας και ηλιοροφές.
Το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία αφαιρείται από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 9. Ασφάλιση ζημιών διαμετακόμισης οχήματος
Με τον όρο αυτό, οι καλύψεις ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ & ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ επεκτείνονται στο ασφαλισμένο όχημα, όταν συμβούν κατά την διάρκεια φόρτωσης, μεταφοράς ή εκφόρτωσης του επί και από ειδικό γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο, πλοίο, πορθμείο και σιδηρόδρομο υπό τον όρο, ότι ο ασφαλισμένος θα έχει προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εξόφληση των δικαιωμάτων του αποζημιώσεως έναντι παντός υπευθύνου της ζημιάς, διαφορετικά η εταιρεία θα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 11. Υποχρεώσεις ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου
α) Οι ασφαλίσεις ιδίων ζημιών, κλοπής (ολικής και μερικής) και πυρός καλύπτουν την πραγματική αγοραστική αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων κατεστραμμένων μερών ή κλαπέντων εξαρτημάτων του, κατά την μέρα της επέλευσης της ζημιάς.
β) Για τις ανωτέρω ασφαλίσεις, ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης, οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επέλευσης ή επίτασης της ζημιάς και να συμπεριφέρονται με σύνεση και επιμέλεια. Σε περίπτωση παράβασης αυτών των υποχρεώσεων του, ο ασφαλιστής δικαιούται να συμψηφίσει στην οφειλόμενη αποζημίωση, κάθε ζημιά ή δαπάνη που έχει υποστεί ως συνέπεια της άνω παράβασης.
γ) Ειδικά επί ασφαλίσεως ιδίων ζημιών, πυρός και κλοπής του αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επέλευση της ζημιάς, να υποβάλλει αποδεδειγμένα, έγγραφη δήλωση, γνωστοποιώντας στον ασφαλιστή τη ζημιά. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση του για αποκατάσταση της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 12. Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισμα
α) Στις ασφαλίσεις ιδίων ζημιών, κλοπής (ολικής και μερικής), πυρός τρομοκρατικών ή κακόβουλων ενεργειών και από τη χρησιμοποίηση του μηχανήματος σαν εργαλείο, το ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστού από ένα ή περισσότερα ατυχήματα μέσα στην ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδος ασφάλισης, (συμπεριλαμβανομένων τόκων και πάσης φύσεως εξόδων). Η ευθύνη του ασφαλιστή δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό, ακόμη και εάν από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι.
β) Ο ασφαλιστής δικαιούται κατά την ανέλεγκτη κρίση του αντί καταβολής χρηματικής αποζημίωσης να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου.
γ) Αν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος της πραγματικής αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου, κατά τον χρόνο επελεύσεως του κινδύνου ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 198 του Εμπορικού Νόμου (συνασφάλιση).
δ) Τα έξοδα, τέλη και χαρτόσημο εξόφλησης της αποζημίωσης, βαραίνουν τον ασφαλισμένο.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

(Κάλυψη κινδύνων από ατύχημα που προέρχεται από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείο).
Συμφωνείται και δηλώνεται, ότι η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο για την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων του οχήματος ή του υπ’ αυτού ρυμουλκούμενου ή οποιουδήποτε μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημα ή προσαρμόζεται σε αυτό, για ζημιές που προξενούνται από την λειτουργία του ως εργαλείο.
Με το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στη θέση του ασφαλιστηρίου για την κάλυψη αυτή, καλύπτονται μέχρι τα ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτού για Σωματικές Βλάβες τρίτων και μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτού για Υλικές Ζημιές τρίτων.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι το ανώτατο όριο αποζημίωσης όπως επιμερίζεται παραπάνω για όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Επί των κινδύνων αυτών ισχύουν, εφόσον δεν ακυρώνονται ή δεν τροποποιούνται με το παρόν, οι διατάξεις των Γενικών Όρων υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Η ασφάλιση ισχύει μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 8 των Γενικών Όρων Αστικής Ευθύνης.
Επίσης εξαιρούνται:
1. Ατυχήματα που οφείλονται σε καθίζηση και κατάκλιση (πλημμύρα) ή μόλυνση από νερά.
2. Ζημιές σε σωληνώσεις ή καλώδια.
3. Ζημιές σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες ή διαβάσεις, οδούς ή σε κάθε τι που βρίσκεται κάτω από αυτές συνεπεία κραδασμού ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου οχήματος ή του μεταφερόμενου με αυτό φορτίου.
4. Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προξενούνται από θραύση καλωδίων γερανού, κατά την φορτοεκφόρτωση με αυτόν εμπορευμάτων ή φορτίων κάθε είδους, συνεπεία εκτέλεσης έργου που υπερέβαινε την καθορισμένη από τον κατασκευαστή ικανότητα αντοχής του.
5. Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προξενούνται από την χρήση του μηχανήματος για εκτέλεση έργου, το οποίο υπερβαίνει την καθορισμένη από τον κατασκευαστή ικανότητα αντοχής του.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η ασφάλιση αυτή παρέχεται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη του οχήματος και ισχύουν, εφόσον δεν ακυρώνονται ή δεν τροποποιούνται με το παρόν, οι διατάξεις των Γενικών Όρων υποχρεωτικής ασφάλισης (Αστικής Ευθύνης).

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο ασφάλισης
Η Εταιρεία σύμφωνα με του όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου καλύπτει τον οδηγό ο οποίος οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα για ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται στο άρθρο δύο (2) (ορισμοί) του παρόντος στις εξής περιπτώσεις:
α) Θάνατο από ατύχημα όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
β) Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
γ) Πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2. Ορισμοί
Η ερμηνεία των παρακάτω λέξεων του ασφαλιστηρίου είναι:
‘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ’: Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.
‘ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ’: Το πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρεία.
‘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ’: Ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος.
‘ ΑΤΥΧΗΜΑ ’: Κάθε σωματική βλάβη του ασφαλισμένου που θα του προξενηθεί σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο ο οδηγός του οχήματος, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη βεβαιούμενης αυτής με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
‘ ΟΧΗΜΑ ’: Το όχημα αυτό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και εφόσον τα αναγραφόμενα στοιχεία του είναι τα πραγματικά κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
‘ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ’: Οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του, κατά το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας ο καθένας, τούτου πιστοποιημένου με την έκδοση και προσκόμιση στην Εταιρεία Κληρονομητηρίου.
‘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ’: Το ποσό που καταβάλλει ο λήπτης της ασφάλισης στην Εταιρεία για την ασφάλιση.
‘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ’: το ποσό που κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλλει η Εταιρεία στους δικαιούχους σε περίπτωση επέλευσης ατυχήματος.

ΑΡΘΡΟ 3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης – ασφαλισμένου δικαιούχου
Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει αποδεδειγμένως και με γραπτή δήλωση του στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ή στα κατά τόπους γραφεία της, κάθε περίπτωση ατυχήματος που καλύπτεται από το παρόν, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα του ατυχήματος. Ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος οφείλουν, σε περίπτωση ατυχήματος να δώσουν στην Εταιρεία κάθε σχετική πληροφορία που θα τους ζητηθεί και να επιστρέψουν οποιαδήποτε φύσης εξέταση ή έρευνα για να διαπιστωθεί η επέλευση του ατυχήματος και η έκταση της ζημιάς. Επίσης έχουν υποχρέωση με δικά τους έξοδα να προσκομίσουν κάθε αναγκαίο πιστοποιητικό ή έγγραφο που θα τους ζητηθεί. Κάθε από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου παράβαση των παραπάνω οριζομένων, όπως και κάθε ενέργεια τους να παραστήσουν τη ζημιά μεγαλύτερη από την πραγματική, έχει σαν συνέπεια την έκπτωση αυτών αμέσως και χωρίς άλλη διαδικασία από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες της Εταιρείας ου έχουν σκοπό να εξακριβώσουν τις συνθήκες του ατυχήματος ή της συνέπειες του δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι δημιουργούν υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του άρθρου 9 των Γενικών Όρων της Αστικής Ευθύνης και επιπλέον:
α) Ατυχήματα για τα οποία ο ασφαλισμένος δεν φέρνει αποκλειστικά και τελεσίδικα την ευθύνη, τούτο αποδεικνυόμενου με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
β) Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε προγενέστερες της ασφάλισης σωματικές βλάβες, αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες του ασφαλισμένου, καθώς και στα επακόλουθα τους ή τις επιπλοκές τους.
γ) Ατυχήματα που προξενούνται στη διάρκεια διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος από τον ασφαλισμένο.
δ) Αυτοκτονία ή τις συνέπειες απόπειρας αυτής.
ε) Ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια που έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
ζ) Ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια που έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει η άδεια οδήγησης του ασφαλισμένου.
η) Ατυχήματα που οφείλονται σε βλάβη που είχε παρουσιασθεί προ του ατυχήματος και ήταν γνωστή στον ασφαλισμένο ή οφείλονται σε αμέλειά του και η οποία καθιστούσε το όχημα επικίνδυνο ή ακατάλληλο για ασφαλή κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ 5. Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο ατύχημα
Αν ο ασφαλισμένο χάσει τη ζωή του από ατύχημα, για το οποίο ο ασφαλισμένος φέρει αποκλειστικά και αμετάκλητα την ευθύνη, αμέσως ή το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από αυτό και εξαιτίας αυτού, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το ποσό που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για την περίπτωση θανάτου από ατύχημα. Η Εταιρεία καταβάλλει την αποζημίωση αφού της υποβληθούν κατ’ αρχάς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο της σχετικής με τα ατύχημα ποινικής δικογραφίας.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ασφαλισμένου.
γ) Πιστοποιητικά γέννησης ασφαλισμένου και δικαιούχων.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν που προβάλλει την αξίωση να προσκομίσει οποιαδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνεται από αυτήν και κατά την απόλυτη κρίση της χρήσιμο, ιδίως δε την προσκόμιση κληρονομητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6. Αποζημίωση για μόνιμη ολική ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα
Αν ο ασφαλισμένος μετά από τροχαίο ατύχημα, για το οποίο ο ασφαλισμένος φέρει αποκλειστικά και αμετάκλητα την ευθύνη κατά τα ανωτέρω παρουσιάσει μόνιμη ολική ανικανότητα, δηλαδή αυτή που διαρκεί εφ’ όρου ζωής του ασφαλισμένου, δικαιούται να εισπράξει αποζημίωση από την Εταιρεία για μόνιμη ολική αναπηρία, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αν ο ασφαλισμένος χάσει ολοκληρωτικά το φως του και από τα δύο του μάτια.
2. Αν δεν μπορεί να κινεί ολικά τουλάχιστον δύο (2) από τα άκρα του σώματός του.
3. Αν ο ασφαλισμένος πάθει αθεράπευτη φρενοβλάβεια.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει το ποσό που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για την περίπτωση θανάτου από ατύχημα. Μετά την καταβολή της αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα, τότε θεωρείται ότι το ασφάλισμα έχει μηδενισθεί και το ασφαλιστήριο λήγει αυτόματα.

ΑΡΘΡΟ 7. Αποζημίωση για πραγματικές δαπάνες θεραπείας τροχαίου ατυχήματος
Μετά από τροχαίο ατύχημα, για το οποίο ο ασφαλισμένος φέρει αποκλειστικά και τελεσίδικα την ευθύνη, η Εταιρεία πληρώνει για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν με προσκόμιση απαραίτητα των πρωτότυπων εξοφλητικών αποδείξεων για ιατρική, χειρουργική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή ύστερα από οδηγίες, η υπεύθυνη και νόμιμη ιατρική συνταγή – όπως και για όλα τα νοσηλευτικά έξοδα θεραπείας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το τέσσερα τοις εκατό (4%) του ποσού που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για την περίπτωση θανάτου από ατύχημα (π.χ. αν το ασφαλισμένο κεφάλαιο για θάνατο από ατύχημα και μόνιμη ολική ανικανότητα είναι 10.000 ευρώ το ανώτατο ποσό για δαπάνες είναι 10.000,000x4%-400,00).

ΑΡΘΡΟ 8. Χαρτόσημα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις
Κάθε επιβάρυνση υπέρ τρίτων, όπως (π.χ. φόροι, χαρτόσημα, τέλη κ.λ.π.) σχετικά με τη σύμβαση της ασφάλισης, βαρύνει τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Οικιακός Εξοπλισμός (περιεχόμενο κατοικίας).
ΚΑΛΥΠΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΝΟ: Πυρκαγιά, Κεραυνός, Αποτέλεσμα έκρηξης θερμοσίφωνα, ηλιακού θερμοσίφωνα, συσκευών υγραερίου, συσκευών φυσικού αερίου, κεντρικής θέρμανσης, βραστήρα (boiler), ζημιές πυρόσβεσης, αποτέλεσμα βραχυκυκλώματος (εφόσον επέλθει φωτιά).
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Ο αναφερόμενος στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ισχύει το πρώτο (α’) αναγραφόμενο επώνυμο, ή σε εταιρικές ιδιοκτησίες ο πρώτος (α’) ομόρρυθμος εταίρος, ο διαχειριστής ή ο διευθύνων σύμβουλος, οπότε και αφορά το περιεχόμενο κατοικίας του συγκεκριμένου ατόμου.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας εφόσον είναι κύρια κατοικία και σε κατοικημένη περιοχή.
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο αυτό, εφόσον υφίσταται και άλλη ασφάλιση στην ίδια ή άλλη εταιρεία (που θα δηλωθεί σε περίπτωση ζημιάς) δια τους αυτούς κινδύνους το κεφάλαιο αθροίζεται και σε περίπτωση ζημιάς ισχύει συνασφαλιστικά. Εάν δεν υφίσταται άλλη ασφάλιση το κεφάλαιο αφορά ασφάλιση σε Α’ Κίνδυνο.
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Τα αναγραφόμενα άρθρα (2, 6, 8, 9 (παρ.3, 4, 5), 15, 16, 17, 18, 19, και 20 καθώς και άρθρο 3 των ειδικών όρων (προσωπικού ατυχήματος) στο οπισθόφυλλο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου αυτοκινήτων ως και τα ισχύοντα στην εκάστοτε τρέχουσα και ισχύουσα Νομοθεσία.

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, από σύγκρουση του με άλλο ανασφάλιστο όχημα.
Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η διαπίστωση της αποκλειστικής ευθύνης του ανασφάλιστου αυτοκινήτου η οποία θα πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων επιληφθείσης Αστυνομικής Αρχής – η οποία πρέπει να είναι παρούσα στο ατύχημα και όχι δήλωση των εμπλεκόμενων οδηγών –, Ποινική Δικογραφία). Επίσης βασική προϋπόθεση του ασφαλισμένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά το Νόμο εναντίον του υπεύθυνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς.
ΟΡΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ:
Στην αποζημίωση από την εταιρεία, περιλαμβάνονται μόνο οι υλικές ζημιές συνεπεία σύγκρουσης με άλλο αυτοκίνητο, ως ορίζονται και στα σχετικά άρθρα της αστικής ευθύνης. Καμία καταβολή προς τον ασφαλισμένο δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό υλικών ζημιών που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για την κάλυψη από ανασφάλιστο, αφαιρούμενης της απαλλαγής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ι. Η εταιρεία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημιά, ενδεικτικά για μείωση της αγοραστικής του αξίας, ή για στέρηση της χρήσης του, ή για εμπορική ζημιά του ασφαλιζόμενου, ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά.
ΙΙ. Η εταιρεία αποζημιώνοντας τον ασφαλισμένο, υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ασφαλισμένου εναντίον τρίτου, που είναι υπαίτιος του ατυχήματος, σύμφωνα με το Νόμο. Ανεξάρτητα απ’ αυτό ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην εταιρεία κάθε παρόμοιο δικαίωμα του και δίνει σ’ αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει εξώδικα, ή δικαστικά στο όνομά της ή στο όνομα του για αποζημίωση της από τον τρίτο.
ΙΙΙ. Το υπαίτιο αυτοκίνητο πρέπει να έχει ελληνικές πινακίδες και ο ιδιοκτήτης του να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1. Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι
Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και μόνο. Η Εταιρεία αναλαμβάνει με το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και σε συνάρτηση με τους ‘Γενικούς και Ειδικούς όρους υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και προαιρετικών ασφαλίσεων’, που τροποποιούνται όπου έρχονται σε αντίθεση με το παρόν, έναντι καταβολής ασφάλιστρου όπως αναφέρεται στον ‘ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ’ του Ασφαλιστηρίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, την συμβατική δέσμευση ανάληψης των δικαστικών εξόδων και άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παροχής Νομικής Προστασίας προς τον Ασφαλισμένο ή και τον Λήπτη της Ασφάλισης, κατά την έκταση που αυτή είναι αναγκαία, μέχρι το ασφαλιζόμενο ποσό, όπως καθορίζεται επίσης στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η παροχή Νομικής Προστασίας είναι αναγκαία και υποχρεωτική για την Εταιρεία, μόνο εφόσον κατά την κρίση της προσφέρει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη.

ΑΡΘΡΟ 2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης
Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλλει στην Εταιρεία ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος συμπληρωμένη, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο, δεν δηλώθηκε στην Εταιρεία ή δηλώθηκε πλημμελώς, έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του Ν.2496/97.

ΑΡΘΡΟ 3. Ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης και τρόποι πληρωμής των ασφαλίστρων
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, του Λήπτη της ασφάλισης ή και του Ασφαλισμένου καθορίζονται από:
- την πρόταση Ασφάλισης
- την Ασφαλιστική Σύμβαση
- τους Γενικούς και Ειδικούς όρους
- τις πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Σύμβασης
- τα τιμολόγια της Εταιρείας, που ισχύει. Αντίγραφα των παραπάνω ετέθησαν στη διάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης, ο οποίος και δηλώνει ότι τα γνωρίζει πλήρως και τα αποδέχεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της Ασφαλιστικής Σύμβασης δεν ισχύει. Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών. Η Ασφαλιστική Σύμβαση, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Αποδείξεις των Ασφαλίστρων δεν, ισχύουν, αν δεν φέρουν τη χειρόγραφη ή τη μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Η πληρωμή των ασφαλίστρων είναι ετήσια και προκαταβάλλεται, διαφορετικά ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής του Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης και συμπληρωματικών κινδύνων του, του κλάδου Αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης, η Ασφαλιστική Σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4. Καλυπτόμενα πρόσωπα
Με το ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας καλύπτονται:
α) Ο Ασφαλισμένος, ως κύριος ή νόμιμος κάτοχος του οχήματος που ορίζεται στο ενιαίο ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων εφ’ όσον προξένησε ή υπέστη τροχαίο ατύχημα, ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός του αυτοκινήτου.
β) Ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός του οχήματος που ορίζεται στο ενιαίο ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων εφ’ όσον προξένησε ή υπέστη τροχαίο ατύχημα κατά τον χρόνο που βρίσκεται στην θέση του οδηγού.
γ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ασφαλισμένου νομικού προσώπου (Εταιρίες κ.λ.π.) όταν υποστούν ζημιά από τροχαίο ατύχημα ή προξενήσουν ζημιά από τροχαίο ατύχημα ως οδηγοί του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, το οποίο αναφέρεται στο ενιαίο ασφαλιστήριο του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.
δ) οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των ανωτέρω προσώπων αποκλειστικώς εφόσον επιβαίνουν στο ασφαλισμένο όχημα.
ε) Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία εννόμων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλιζομένου.

ΑΡΘΡΟ 5. Παροχές καλύψεις
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται μόνον:
α) Για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης με διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν την αστική ευθύνη, από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, και εφόσον η πραγματική ζημιά του ασφαλισμένου υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (€ 400).
β) Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων λόγω θανατώσεως ή τραυματισμού προσώπου συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ή άλλης τροχαίας παράβασης, αναφερόμενης στην τροχαία κίνηση (παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης).
γ) Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου στις περιπτώσεις τροχαίων παραβάσεων για τις οποίες απειλούνται στερητικές της ελευθερίας ποινές (φυλάκιση), χρηματικές ποινές και πρόστιμα ανώτερα των τριακοσίων ευρώ (€ 300) καθώς και η αμοιβή δικηγόρου και τα έξοδα για την διαδικασία αιτήσεων, χάρητος, αναστολής, αναβολής εκτέλεσης της ποινής και διευκολύνσεων πληρωμής μόνο για δύο, συνολικά, αιτήσεις σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση.
δ) Για προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση αυτών ή σύνταξη υπομνημάτων και η κίνηση διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων για τους αυτούς λόγους, αναφερομένων αποκλειστικά σε τροχαίες παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης, χρηματική ή πρόστιμο μεγαλύτερο των τριακοσίων ευρώ (€ 300).
ε) Σε περίπτωση διαφορών από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τον ασφαλισμένο και αφορούν αποκλειστικά το αυτοκίνητο είτε με συνεργεία είτε με κατάρτιση της σύμβασης από την οποία πηγάζει η ανάγκη προστασίας εννόμων συμφερόντων, πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ρητά εξαιρείται οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου.

ΑΡΘΡΟ 6. Καλυπτόμενα ποσά
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται με την κάλυψη όλων γενικώς των δικαστικών εξόδων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του παρόντος ασφαλιστηρίου και μέχρι το ποσό που συμφωνήθηκε.
Σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών, που θα πρέπει να καταβληθούν συνολικά στο λήπτη της ασφάλισης ή και στον ασφαλιζόμενο καθώς και στους συνασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ) θα δοθεί μία φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και προέρχονται από την ίδια αιτία.

ΑΡΘΡΟ 7. Έκταση ασφαλιστικών παροχών
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση:
α) Την αμοιβή ενός δικηγόρου, σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων της εταιρείας όταν ο δικηγόρος συνεργάζεται κατά υπόθεση με την Εταιρεία.
Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ορίζεται από τον ασφαλισμένο η αμοιβή του δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα κατώτερα όρια αμοιβών δικηγόρων τα καθοριζόμενα από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του αρμοδίου δικαστηρίου, ή να είναι σ’ αυτό διορισμένος.
β) Τις δικαστικές δαπάνες περιλαμβανομένων των αμοιβών ερευνητών και πραγματογνωμόνων σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών της Εταιρείας, τις νόμιμες αμοιβές διορισθέντων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών καθώς και την αμοιβή για τη διενέργεια μιας έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα, που συνεργάζεται με την Εταιρεία, αποκλειστικώς για τη ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος.
γ) Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων.
δ) Τις δαπάνες μαρτύρων σύμφωνα με τον πίνακα των δικαστηρίων, καθώς και τις δαπάνες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
ε) Τις δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου που επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος του Ασφαλισμένου.
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή:
- Των εξαγορών ποινών των χρηματικών ποινών και των προστίμων.
- Των δαπανών που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου.
Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου, κάθε φόρος του Δημοσίου, καθώς και έξοδα χαρτοσήμου και αποζημιώσεως βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 8. Τοπική έκταση ασφάλισης νομικής προστασίας (γεωγραφικά όρια)
Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, οι οποίες επήλθαν αποκλειστικά στα γεωγραφικά όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 9. Έναρξη ασφαλιστικής προστασίας
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αρχίζει από την ημέρα την οποία φέρει ως έναρξη το ενιαίο ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων στο οποίο αναφέρεται το ασφαλισμένο όχημα, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλλει τα ασφάλιστρα.

ΑΡΘΡΟ 10. Διάρκεια ασφάλισης ασφάλιστρα
Η έναρξη και η αποδοχή της ασφάλισης θεμελιώνεται και αποδεικνύεται με την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου.
Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται μέσω των αποδείξεων και του τρόπου πληρωμής του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται αλλιώς ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων.
Το ασφάλιστρο παραμένει σταθερό ανάλογα τη χρήση κάθε οχήματος και δεν επηρεάζεται από τους τιμολογιακούς παράγοντες που ισχύουν στον Κλάδο Αυτοκινήτων (ΗΡ ΘΕΣΕΙΣ Β/Μ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ).

ΑΡΘΡΟ 11. Ανανέωση ασφάλισης νομικής προστασίας
Αν στη λήξη του ασφαλιστηρίου αυτού δεν οφείλεται οποιοδήποτε ποσό ασφαλίστρων, το ασφαλιστήριο αυτόματα ανανεώνεται για την επόμενη περίοδο, εκτός αν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους εγγράφως δηλώσει πριν την λήξη του ασφαλιστηρίου ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση.

ΑΡΘΡΟ 12. Ακύρωση διακοπή ασφάλισης νομικής προστασίας
α) Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ασφαλισμένο αυτοκίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας κατοχής του οχήματος ή αναστολής του ασφαλιστηρίου η ασφάλιση παύει να ισχύει.
β) Η ακύρωση διακοπή ή αναστολή του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων επιφέρει αυτομάτως και την ακύρωση αναστολή της ασφάλισης Νομικής Προστασίας.

ΑΡΘΡΟ 13. Αντικατάσταση του οχήματος
α) Εάν ο ασφαλιζόμενος αντικαταστήσει το ασφαλισμένο όχημα με άλλο υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία εντός των τριών ημερών και η Εταιρεία δικαιούται να αποδειχθεί ή να αποποιηθεί την ασφάλιση νομικής προστασίας για το νέο όχημα.
β) Αν το ασφαλισμένο όχημα πουληθεί ή σταματήσει κατ’ άλλο τρόπο να υπάρχει το ασφαλιστικό συμφέρον, η ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει αυτόματα στο ομοειδές όχημα του αντισυμβαλλόμενου, που παίρνει τη θέση του ασφαλισμένου οχήματος («υποκατάστατο όχημα»). Σαν ομοειδή θεωρούνται εκάστοτε οι μοτοσικλέτες, τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα προοριζόμενα για μεταφορά προσώπων και πραγμάτων (καραβάν), τα φορτηγά και όσα άλλα χρησιμοποιούνται για μεταφορικούς σκοπούς, τα λεωφορεία, τα ρυμουλκούμενα ή τροχόσπιτα.
γ) Αν πριν από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος αποκτηθεί όχημα με σκοπό την αντικατάσταση του ασφαλισμένου οχήματος, η ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει στο νέο από την απόκτησή του. Το μέχρι τότε ασφαλισμένο όχημα παραμένει συνασφαλισμένο, χωρίς την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων μέχρι την απαλλοτρίωσή του, το πολύ όμως ένα (1) μήνα από την απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, και πάντως όχι πέραν της διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης. Ένα όχημα που αποκτήθηκε μέσα σε μήνα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, θεωρείται ότι είναι υποκατάστατο.
δ) Σαν υποκατάστατο θεωρείται επίσης το όχημα που απέκτησε ο ασφαλισμένος μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική σύμβαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα, ίσο με εκείνο που ο ασφαλιστής δεν έφερε κανένα κίνδυνο. Αν ο ασφαλιστής μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, πάρει την σχετική ανακοίνωση, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος ανήκουν στον ασφαλισμένο. Αν η ανακοίνωση ληφθεί μετά από ένα (1) μήνα, ύστερα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, στον ασφαλισμένο ανήκουν τα ασφάλιστρα μόνο εκείνα που αναλογούν στο από την ανακοίνωση και μέχρι την λήξη της σύμβασης χρονικό διάστημα.
ε) Αν η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει και την προφύλαξη εννόμων συμφερόντων από ενοχικές συμβάσεις («νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος») εκτείνεται και στη δικαιοπραξία αυτή καταρτίστηκε μέσα στο χρόνο διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης.
στ) Η απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος ή με άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου οχήματος πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση υποκατάστατου οχήματος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του και τα αναγκαία στοιχεία για τον καθορισμό του ασφαλίστρου. Αν ο αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να γνωστοποιήσει την απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν με το όχημα αυτό, εκτός αν η παράλειψη γνωστοποίησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου.
ζ) Αν κατά το χρονικό σημείο που εκλείπει το ασφαλιστικό συμφέρον δεν υπάρχει υποκατάστατο όχημα και ούτε αποκτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος, να λύσει την ασφαλιστική σύμβαση από το χρόνο που έπαψε να υπάρχει ασφαλιστικό συμφέρον και να επιστρέψει τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα. Αν ο ασφαλιστής πάρει την ανακοίνωση για την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, αργότερα από ένα (1) μήνα μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται από την λήψη της ανακοίνωσης, όπως και παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 14. Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποκλείεται:
α) Όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόμον άδεια ικανότητας οδηγού, καθώς επίσης και όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς την συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του οχήματος, όταν το όχημα κυκλοφορεί παράνομα χωρίς νόμιμη άδεια κυκλοφορίας και χωρίς νόμιμες κρατικές πινακίδες.
β) Όταν ο ασφαλισμένος διέπραξε με πρόθεση την αξιόποινη πράξη.
γ) Όταν οι διαφορές αναφέρονται σε αντικείμενα, που βρίσκονται μέσα στο ασφαλισμένο όχημα, εφόσον δεν πρόκειται περί συστατικών ή παραρτημάτων τούτου και δεν συνδυάζονται με τροχαίο ατύχημα.
δ) Όταν η διασφάλιση των έννομων συμφερόντων βρίσκεται αμέσως ή εμμέσως με συνάφεια προς πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις.
Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση περιπτώσεις που οφείλονται:
- Σε προϋπάρχουσες ζημιές ατυχήματα.
- Σε οδήγηση του οχήματος από οδηγό, που ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή υπό την επίδραση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρμάκων.
- Σε σεισμούς, πλημμύρες και γενικά σε φυσικά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές.
- Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυχτο, εξωτερικό ή εμφύλιο με οποιαδήποτε όπλα, σε εισβολή ή επιδρομή εχθρού σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις και άλλες συναφείς καταστάσεις.
- Σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
- Δεν παρέχεται ασφάλιση Νομικής Προστασίας για την άσκηση απαιτήσεων μεταξύ των συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο.
- Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο αυτό ατυχήματα που θα προξενηθούν όταν το ασφαλισμένο όχημα:
- Συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, σε δοκιμαστικές διαδρομές, σε επίσημους ή όχι συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή γιορταστικές παρελάσεις και γενικά οδηγείται αποδεδειγμένα κατά επικίνδυνο τρόπο.
- Έχει αφαιρεθεί με παράνομο τρόπο από τον ασφαλισμένο.
- Χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του.

ΑΡΘΡΟ 15. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται μόνο για γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.
- Σε περίπτωση αξιώσεων για αποζημίωση με βάση τις διατάξεις νόμου περί αστικής ευθύνης η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι έχει επέλθει από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
- Σε περίπτωση παράβασης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι έχει επέλθει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο άρχισε ή υποστηρίζεται ότι άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αφαίρεσης, περιορισμού καθώς και επανάκτησης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος ως συνέπεια παράβασης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 16. Υποχρεώσεις ασφαλισμένων
Αφότου επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος:
α) Να ειδοποιήσει την εταιρεία μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός.
β) Να ενημερώνει πλήρως και εγγράφως την Εταιρεία για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει και να προσκομίσει τα αποδεικτικά μέσα και λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά και να θέσει αυτά στην διάθεση της Εταιρείας μόλις αυτή το ζητήσει.
γ) Να παρέχει πληρεξουσιότητα στον εντεταλμένο προς τη διασφάλιση των συμφερόντων του δικηγόρο και να ενημερώνει αυτόν πλήρως, σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να παρέχει γενικά σε αυτόν κάθε χρήσιμη πληροφορία και να προσκομίζει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά και να φροντίζει για την παρουσία των μαρτύρων στο δικαστήριο.
δ) Να λάβει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας για λήψη μέτρων τα οποία δημιουργούν δαπάνες και ιδιαίτερα για έγερση αγωγών ή κατάθεση ενδίκων μέσων και να αποφύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να αυξήσει αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
ε) Εάν ο ασφαλισμένος αθετήσει κάποια από τις υποχρεώσεις του η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για παροχή.

ΑΡΘΡΟ 17. Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
α) Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα το δικηγόρο που θα αναλάβει τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του. Εάν ο Ασφαλισμένος δεν επιθυμεί να επιλέξει δικηγόρο, η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει η ίδια το δικαίωμα αυτό για τον Ασφαλιζόμενο.
β) Η εντολή προς το Δικηγόρο δίδεται μόνο από την Εταιρεία στο όνομα και με εντολή του Ασφαλιζόμενου. Εάν ο ασφαλιζόμενος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε Δικηγόρο της επιλογής του, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία αμέσως τη χορήγηση εντολής και το όνομα του Δικηγόρου.
γ) Ο Δικηγόρος ευθύνεται έναντι του Ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για παραλείψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 18. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα της εταιρίας
α) Η Εταιρεία στα πλαίσια της υποχρέωσης της να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ασφαλιζόμενου, δύναται πριν την ανάθεση της εντολής σε Δικηγόρο να καταβάλει προσπάθεια για εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
β) Η Εταιρεία μπορεί να εξετάσει αν είναι αναγκαία η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο και τις αρχές της καλής πίστης, καθώς επίσης τη νομιμότητα, τη βασιμότητα και το ύψος των απαιτήσεων.
Εάν η Εταιρεία αρνηθεί ότι υπάρχει ανάγκη διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλιζόμενου ή αμφισβητεί τη νομιμότητα, τη βασιμότητα και το ύψος των απαιτήσεων ο ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμάτευση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που έχει διορισθεί, αν η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλιζομένου είναι αναγκαία, καθώς επίσης και για την νομιμότητα, τη βασιμότητα και το ύψος των απαιτήσεων.
Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχει και η Εταιρεία.
Εάν οι γνωμοδοτήσεις δεν συμφωνούν, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε επιδιαιτητή κοινής αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 939 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας.
Εάν προκύψει από την απόφαση των Δικηγόρων ή του επιδιαιτητή ότι η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία οι δαπάνες των αποφάσεων βαρύνουν την Εταιρεία διαφορετικά κατανέμονται κατ’ ισομοιρία στην Εταιρεία και στον Ασφαλισμένο.
Εάν ο Ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη απόφαση του επιδιαιτητή, προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας, διαφορετικά οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται, ανάλογα με την έκταση της κατ’ ουσία ήττας προς τη νίκη του.

ΑΡΘΡΟ 19. Απόδοση δαπανών προς την εταιρεία
Απαιτήσεις του Ασφαλισμένου, σχετικές με δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες και με αμοιβές τρίτων τις οποίες κατέβαλε, άντ’ αυτού η Εταιρεία και επιδικάσθηκαν σ’ αυτόν, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία από τη στιγμή που αυτές δημιουργήθηκαν, καταβλήθηκαν ή επιδικάσθηκαν με την δικαστική απόφαση.
Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Εταιρεία κάθε υποστήριξη κατά την άσκηση αξιώσεων εναντίον τρίτων για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν. Είναι κυρίως υποχρεωμένος να παραδώσει μόλις του ζητηθεί τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την απόδειξη της ύπαρξης της απαίτησης και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

ΑΡΘΡΟ 20. Ανακοινώσεις και δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα. Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει αμέσως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή των ασφαλιζομένων κινδύνων και των στοιχείων του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 21. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρείας και των Ασφαλισμένων από ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών, και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 22. Παραγραφή φόροι
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται μετά τρία έτη από το τέλος του έτους, στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή της παραγραφής.
Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις της εξόφλησης αποζημίωσης βαρύνουν τον δικαιούχο. Επίσης και όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Εταιρεία από κοινοποιήσεις τρίτων, εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια της ως τρίτης βαρύνουν τον δικαιούχο.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κεντρικά Γραφεία

Ελευθ. Βενιζέλου 131 Α, Ν. Ιωνία

Τηλ: 210-2719601 Fax: 210-2796153

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ωράριο Λειτουργίας: 09.00 έως 18.00


Υποκατάστημα

Βυζαντίου 69, Ν. Ιωνία (Καλογρέζα)

Τηλ: 210-2799630 Fax: 210-2795960

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου | Ασφάλεια Κατοικίας | Ασφάλεια Επιχείρησης | Ασφάλεια Ζωής | Ασφάλεια Σκάφους