Οικονομικά, Γρήγορα & Εύκολα Παράδοση Συμβολαίου στον Χώρο σας. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 147€ το 6μηνο. Ασφάλεια κατοικίας για πυρκαγιά και σεισμό από 9€ το μήνα. Ασφάλεια υγείας από 10€ το μήνα.

Αναζήτηση

NEWSLETTER
Λήψη σε HTML?

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(Σύμφωνα με την Κ4/585/8.4.78 ΦΕΚ 795 τ. Α.Ε. ΕΠΕ)

ΑΡΘΡΟ1. Ορισμοί
Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω:
Εταιρεία
Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ.
Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο το οποίο αναγράφεται ως στην οικεία στήλη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ασφαλισμένος είναι ο λήπτης της ασφάλισης (αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή) που είναι φορέας του έννομου συμφέροντος, που αντλεί δικαίωμα από την ασφαλιστική σύμβαση και ευθύνεται για την καταβολή των ασφαλίστρων.
Ασφαλισμένο όχημα
Το συγκεκριμένο και λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα.
Ασφαλιστικός κίνδυνος
Η δυνατότητα επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο.
Ατύχημα ή ζημία
Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός.
Ασφάλισμα
Το ποσό που, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η εταιρεία.
Δικαιούχος του ασφαλίσματος
Το πρόσωπο το οποίο δικαιούται το ασφάλισμα σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.
Ασφαλιστικό ποσό – Όριο ευθύνης
Το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση να ευθύνεται η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης
Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλλει στην εταιρεία ο λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα.

ΑΡΘΡΟ 3. Καλυπτόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι
Ρητά συμφωνείται, ότι το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για όσους ασφαλιστικούς κινδύνους αναγράφονται στην τρίτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιστικά ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη ‘ΙΣΧΥΕΙ’. Μόνη η αναφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου στους Γενικούς ή Ειδικούς όρους, χωρίς την τήρηση των ανωτέρω, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4. Ισχύς της ασφάλισης
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους, την πρόταση ασφάλισης και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου. Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η καταβολή του ασφαλίστρου ή η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συνεπάγονται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης, από κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατά τον χρόνο που ισχύει αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5. Τοπικά όρια ισχύος
Όλοι οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι ισχύουν μέσα στα όρια της Ελληνικής επικρατείας.
Ρητά συμφωνείται ότι οι καλύψεις δεν επεκτείνονται εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας εκτός εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς τούτο αίτηση, την αποδεχθεί η εταιρεία και προκαταβάλλει τα πρόσθετα προς τούτο ασφάλιστρα.

ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια ασφάλισης
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7. Ασφαλιστικά βάρη
1. Ο λήπτης της ασφάλισης κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην εταιρεία όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
2. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν δηλώσει στοιχεία ή περιστατικά που ασκούν επίδραση στην απόδοση της ασφάλισης και τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, η εταιρεία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, που γίνεται κατά τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του Ν.489/76, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή περιστατικών.
3. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην εταιρεία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που εάν η εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα είχε συνάψει αυτή με τους ίδιους όρους.
4. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της για καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η εταιρεία εξαιτίας της παραπάνω σύμβασης.
5. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησης τους.
ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας
1. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται:
α) Να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία για την επέλευση του κινδύνου, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του η επέλευση αυτού, ανεξάρτητα από την γνώμη την οποία έχει για την υπαιτιότητα.
β) Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε τι που θα έκανε για το συμφέρον του με σκοπό τη μείωση ή τον περιορισμό της ζημίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας, την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιπολούς προσώπου και να ενεργεί σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
γ) Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της εταιρείας, για τη διαπίστωση των αιτιών, των συνεπειών και της έκτασης της ζημίας.
δ) Να προωθεί αμέσως, και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά το ατύχημα ή τη ζημία, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
2. Είναι ανίσχυρη για την εταιρεία οποιαδήποτε αναγνώριση οφειλής ή ομολογία ευθύνης του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου η οποιαδήποτε συμφωνία που επαυξάνει την ευθύνη του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Αν ο ασφαλισμένος, παρόλα αυτά, προβεί σε τέτοιες αναγνωρίσεις, ομολογίες ή συμφωνίες, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή θα υποστεί εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών του.
3. Για ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα και που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το συντομότερο δυνατόν στη διάθεση της εταιρείας το ασφαλισμένο όχημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, στην οποία η εταιρεία υποχρεούται να προβεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που τέθηκε το όχημα στη διάθεσή της. Αν παρόλα αυτά ο ασφαλισμένος προβεί σε αποκατάσταση της ζημίας του οχήματος του, είτε χωρίς να το θέσει στη διάθεση της εταιρείας, είτε πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, δικαιούται ευλόγου αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 9. Γενικές εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός εάν ρητά και ειδικά συμφωνήθηκε με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το αντίθετο:
1. Από πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του κυρίου ή του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων στην οδήγηση του οχήματος. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση ατυχημάτων προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων, αποκλείονται από την ασφάλιση και οι ζημίες που προξενούνται από δόλο ή βαριά αμέλεια των ανωτέρω προσώπων.
2. Από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις, εορταστικές παρελάσεις, δοκιμαστικές διαδρομές, αγώνες, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες ή αποδεδειγμένα επικίνδυνη οδήγηση.
3. Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση ή πραξικόπημα και επίταξη κάθε είδους, καθώς επίσης από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων που προαναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών, τρίτων ή μη.
4. Από πυραύλους ή βλήματα, από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τους, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. Επίσης από μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της βιολογικής και / ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης.
5. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη φυσική διαταραχή που προκαλεί καταστροφές μαζικής εκτάσεως, καθώς επίσης και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων, οφειλόμενη στα προαναφερθέντα φυσικά φαινόμενα. Θύελλα ή καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
6. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
7. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ και ανεξάρτητα αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε ή όχι στην πρόκληση ζημίας.
8. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτής που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και στην άδεια κυκλοφορίας του.
9. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο, ανεξάρτητα από πταίσμα του οδηγού, είτε κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, είτε κατά την οδήγηση και ανεξάρτητα αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση της ζημίας.
10. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.
11. Από έκρηξη ή φλόγα του οχήματος ή από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό, από πτώση κεραυνού ή λόγω διαρροής από το όχημα υγρών και υγραερίων οποιασδήποτε φύσης.
12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή ρυμουλκείται από άλλο όχημα.
13. Εντός ιδιωτικών ή δημοσίων φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης, μη προσιτών στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από την καταβολή μισθώματος ή όχι εντός ιδιόκτητων ή αποκλειστικής χρήσης χώρων του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης, περιφραγμένων ή όχι, καθώς και εντός συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων.
14. Κατά το χρόνο που το όχημα βρίσκεται σε οχηματαγωγό, φορτηγίδα ή άλλο πλοίο ή σιδηρόδρομο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από αυτά, καθώς και ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους από την, με οποιονδήποτε τρόπο, διαμετακόμιση του ασφαλισμένου οχήματος.
15. Από ειδικού τύπου οχήματα. Εργαλεία, μηχανήματα ή φορτηγά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους ως εργαλεία.
16. Από ή επί οχήματος, το οποίο δεν διαθέτει κατά νόμο αριθμό κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο για την εντός συγκεκριμένου χώρου κίνησή του, εφόσον η ζημία προκλήθηκε εκτός του χώρου αυτού.
17. Ενόσω το ασφαλισμένο όχημα κινείται έξω από δρόμους που προορίζονται για την κυκλοφορία οχημάτων ή σε δρόμους που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία ή επί πεζοδρομίων ή πεζόδρομων.
18. Ζημία στα πράγματα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα, ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, καθώς και ζημία στις ενδυμασίες και στα προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα, καθώς και ζημία ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων.
19. Ζημία σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικά ή θεριστικά ή θεριζοαλωνιστικά ή χορτοκοπτικές μηχανές ή βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές.
20. Ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια μόνιμης ή πρόσκαιρης αφαίρεσης της κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή.
21. Ζημία που θα προκληθεί από πρόσωπο, το οποίο επελήφθη της κατοχής του οχήματος με κλοπή ή βία, μόνο όσον αφορά τους προαιρετικά καλυπτόμενους κινδύνους ή με οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη για κάθε κίνδυνο.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν η εταιρεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά κάθε προσώπου, του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 10. Καθορισμός ασφαλίστρου
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, τους φορολογήσιμους ίππους, την έδρα, τα κυβικά ή τις θέσεις του αυτοκινήτου, ανάλογα με τη χρήση του οχήματος, την κατηγορία Bonus – Malus, την ηλικία του οδηγού, τη διάρκεια κατοχής άδειας οδήγησης από την οδηγό, τους ασφαλιστικούς κινδύνους, το ασφαλιστικό ποσό ή με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια της εταιρείας.
Σε περίπτωση τροποποίησης των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης αστικής ευθύνης από την πολιτεία ή του τιμολογίου από την εταιρεία, τα ασφάλιστρα είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισμα
1. Η αξία (ασφαλιστικό ποσό) του ασφαλισμένου οχήματος καθορίζεται σύμφωνα με την εμπορική αξία που έχει αυτό κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου.
2. Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο της ως άνω αξίας (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα ισούται με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του γινομένου του ποσού της ζημίας, επί το ασφαλιστικό ποσό, δια του ποσού της εμπορικής αξίας του οχήματος κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου.
3. Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι μεγαλύτερο της ως άνω αξίας (υπερασφάλιση), τότε η εταιρεία ευθύνεται μόνο μέχρι την εμπορική αξία του οχήματος.
4. Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το ασφαλισμένο όχημα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, συνυπολογιζομένων της φθοράς και της παλαιότητας του.
5. Το ασφάλισμα για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους, εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης, περιλαμβάνει μόνο τη δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς. Ειδικότερα, συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης δεν δικαιούται μείωση της αγοραστικής αξίας του οχήματος, ούτε κάθε άλλη άμεση ή έμμεση προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις ζημία ως δαπάνες για τη χρήση άλλου οχήματος, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κ.λ.π.
6. Το ασφάλισμα καταβάλλεται σε χρήμα, η εταιρεία όμως μπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση.
7. Για την καταβολή του ασφαλίσματος απαιτείται η προσκόμιση στην εταιρεία των πρωτοτύπων νομότυπων παραστατικών, καθώς και κάθε σχετικού δημοσίου εγγράφου, όπως ποινική δικογραφία στις περιπτώσεις όπου αυτή έχει σχηματισθεί.
8. Τα έξοδα, τα τέλη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών και τα χαρτόσημα βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
9. εφόσον ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δασμών και λοιπών εισφορών, που αναφέρονται στην κτήση του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών του, δασμοί και εισφορές δεν συνυπολογίζονται στο ποσό του ασφαλίσματος. Σε περίπτωση μερικής ζημίας, εφόσον το ασφαλιστικό ποσό για το οποίο ασφαλίσθηκε το αυτοκίνητο έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς, η εταιρεία δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή το ποσό των δασμών που αναλογεί σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 12. Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας
1. Η συνολική ευθύνη της εταιρείας προς αποζημίωση, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιών που θα συμβούν στην ίδια χρονική περίοδο.
2. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου εκτός αστικής ευθύνης και καταβολής ασφαλίσματος που δεν εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει ως προς τη συγκεκριμένη κάλυψη, αλλά για το εναπομείναν ασφαλιστικό ποσό, έως τη λήξη της διάρκειας της, εκτός εάν ο ασφαλισμένος επαναφέρει το ανώτατο όριο κάλυψης, καταβάλλοντας τα προς τούτο αναλογούντα ασφάλιστρα.
3. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης με τη καταβολή του συνόλου του, η σύμβαση ως προς τη συγκεκριμένη κάλυψη παύει να ισχύει για το υπόλοιπο διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου, έχοντας εκπληρώσει ολοσχερώς το σκοπό για τον οποίο συνήφθη, ο δε λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά της κάλυψης καταβάλλοντας τα προς τούτο αναλογούντα ασφάλιστρα. Διαφορετικά σε κάθε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου θα τυγχάνει συνασφαλιστής.

ΑΡΘΡΟ 13. Έκπτωση λόγω μη ζημίας και επιβάρυνση λόγω ζημίας (Bonus – Malus)
Τα ασφάλιστρα της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης, της αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο φορτίο, της επέκτασης αστικής ευθύνης (κάλυψη μέρους των εξαιρέσεων της Κ4-585/79) καθώς επίσης κα των ιδίων ζημιών αναπροσαρμόζονται μετά τη λήξη κάθε ασφαλιστικής περιόδου, εκτός και έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ανάλογα με την έλλειψη ζημίας ή με τον αριθμό των ζημιών που συνέβησαν κατά την περίοδο αυτή και αφορούν τις παραπάνω καλύψεις.

Κατηγορία Bonus – Malus
Για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης (χωρίς προηγούμενη κάλυψη σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία) στο ασφαλιστήριο αναγράφονται τα ασφάλιστρα της βάσης του τιμολογίου της εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία 10.
Κάθε δωδεκάμηνο χωρίς ζημιά, συνεπάγεται για το επόμενο δωδεκάμηνο κάθοδο ενός βαθμού από την κατηγορία που βρισκόταν. Η κάθοδος τερματίζεται στην κατηγορία 2.
Κάθε ζημιά κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης συνεπάγεται για το επόμενο δωδεκάμηνο άνοδο βαθμών από την κατηγορία που βρισκόταν. Η άνοδος τερματίζεται στην κατηγορία 20.
Σαν ζημιά θεωρείται κάθε ζημιά υποχρεωτικής αστικής ευθύνης, αστικής ευθύνης από μεταφερόμενο φορτίο, επέκταση αστικής ευθύνης, (κάλυψη μέρους των εξαιρέσεων της Κ4-585/79)καθώς επίσης και ιδίων ζημιών για την οποία η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε αποζημίωση στον ασφαλισμένο ή σε τρίτο ή εφόσον οφείλει να καταβάλει.

ΑΡΘΡΟ 14. Ηλικία και ημερομηνία έκδοσης διπλώματος
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να δηλώνει στην εταιρεία εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται:
§ από άτομο ηλικίας κάτω των 23 ετών (η ηλικία υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης) ή
§ από άτομο που απόκτησε άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στο τελευταίο (πριν την ημερομηνία επέλευσης του ατυχήματος) δωδεκάμηνο, έτσι ώστε να υπολογισθεί και να εισπραχθεί από την εταιρεία επασφάλιστρο 30% επί των ασφάλιστρων αστικής ευθύνης, ιδίων ζημιών και φωτιάς.
2. Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά χωρίς να έχουν δηλωθεί τα ανωτέρω και χωρίς να έχει καταβληθεί το συμφωνηθέν επασφάλιστρο, τότε:
§ Αν πρόκειται για ζημιά αστικής ευθύνης (υποχρεωτικής από το νόμο), η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των ανωτέρω προσώπων, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος καταβάλει στην εταιρεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία του ατυχήματος, πρόσθετο ασφάλιστρο 60% επί των ετήσιων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης, ως συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη ζημία της εταιρείας.
§ Αν πρόκειται για ζημία ιδίων ζημιών, η εταιρεία θα καταβάλλει μόνο το 50% της ζημίας, ενώ το υπόλοιπο 50% επιβαρύνεται ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

ΑΡΘΡΟ 15. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές
Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 16. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση
1. Σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου εξαιτίας θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πρώτου κτήτορα από την ασφάλιση μεταβιβάζονται στο νέο κτήτορα, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει για τη μη αποδοχή τους την εταιρεία, μέσα σε ένα (1) μήνα από το θάνατο.
2. Στις περιπτώσεις της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα οχημάτων, κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος, συνεπεία ειδικής διαδοχής, επιφέρει μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, την αυτοδίκαια λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός αν εντός της ίδιας προθεσμίας ο μέχρι τώρα λήπτης της ασφάλισης ή ο νέος κύριος ή κάτοχος ζητήσουν με έγγραφό τους, που θα περιέχει τα ακριβή στοιχεία της μεταβολής, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και η εταιρεία θα αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική σύμβαση λύεται από την αποποίηση της αίτησης ή μετά πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την αποποίηση, αν έχουν προκαταβληθεί για το χρονικό αυτό διάστημα τα ασφάλιστρα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποζημίωση, αν μετά την κατά τα παραπάνω μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής, έγινε νέα ασφαλιστική σύμβαση σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, που αφορά το ίδιο όχημα και καλύπτει το επελθόν ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 17. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης
Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του Ν.489/76 και Ν.2496/97.

ΑΡΘΡΟ 18. Τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης
Μετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της αίτησης του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 19. Ανακοινώσεις και δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20. Διακανονισμός ζημίας
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα τόσο για τα αίτια της ζημιάς, και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Η διενέργεια έρευνας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από την εταιρεία. Η εταιρεία δικαιούται επίσης να προβεί σε κάθε είδους διακανονισμό οποιασδήποτε ζημιάς, κατά την ανέλεγκτη κρίσης της, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου.

ΑΡΘΡΟ 21. Παραγραφή προαιρετικών καλύψεων
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται μετά τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή της παραγραφής.

ΑΡΘΡΟ 22. Υποκατάσταση της εταιρείας
Η εταιρεία αποζημιώνοντας το λήπτη ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο αποκτά αυτοδικαίως όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός, έναντι κάθε τρίτου υπαίτιου της ζημιάς, σύμφωνα με το νόμο. Ανεξάρτητα από αυτό, από την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εκχωρεί στην εταιρεία τα παραπάνω δικαιώματα του και δίνει σε αυτήν το δικαίωμα και την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομά του, για αποζημίωση από κάθε υπαίτιο τρίτο ή άλλο υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 23. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο, αποκλειστικώς κατά τόπο αρμόδια συμφωνούνται τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 24. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο και τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου. Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην εταιρεία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του ασφαλισμένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Η ασφάλιση αυτοκινήτων διέπεται υποχρεωτικώς υπό των παρόντων γενικών όρων και τις διατάξεις του Ν.489/76 καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.2496/97 κατά το μέρος που αφορούν το αυτοκίνητο.

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο ασφάλισης
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του κυρίου, του κατόχου και του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, προξενούμενες από την κυκλοφορία αυτού και για τις προκαλούμενες σε βάρος τρίτων υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. Η κάλυψη αυτή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου Κ4-585/8.4.1978 – ΦΕΚ795 τ. ΑΕ – ΕΠΕ που έχει επ’ ακριβώς ως παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ‘Η ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ
ΑΡΘΡΟ 1.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία στην περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος από το μεταφερόμενο φορτίο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τους τρίτους για τις νόμιμες απαιτήσεις που θα έχουν κατά του ασφαλισμένου και δεν θα ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου που απορρέει από τις γενικές εξαιρέσεις του άρθρου 9 παρ. 10 του παρόντος ασφαλιστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 1.2. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται οι ζημιές που θα υποστεί το μεταφερόμενο, με το ασφαλιζόμενο όχημα, φορτίο.

2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Με κάλυψη μέρους των εξαιρέσεων της Κ4-585/79)
ΑΡΘΡΟ 2.1 Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τους τρίτους για τις νόμιμες απαιτήσεις αυτών κατά του ασφαλισμένου, χωρίς να ασκήσει δικαίωμα αναγωγής που απορρέει από τις παρακάτω και μόνον αναγραφόμενες εξαιρέσεις που αναφέρονται και στην προαναφερόμενη Κ4-585/79 Υπουργική Απόφαση:
1) Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων.
2) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του οχήματος από επιβατηγό πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο, το οποίο εκτελεί κανονικό δρομολόγιο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από τα παραπάνω οχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων.
3) Όταν το ασφαλιζόμενο όχημα κινείται χωρίς οδηγό.
4) Όταν το ασφαλιζόμενο όχημα κινείται με οποιαδήποτε πλην της δικής του δύναμης ή ρυμουλκείται από άλλο όχημα.
5) Ζημιές που προκλήθηκαν σε πεζοδρόμια και πρόβαθρα οικιών.
6) Όταν το ασφαλιζόμενο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, εφ’ όσον συντέλεσε στην επαύξηση της ζημιάς.
7) Ζημιές που θα προκληθούν σε πράγματα τρίτων και θα προέρχονται άμεσα από εκδήλωση πυρκαγιάς στο ασφαλισμένο όχημα και τη μετάδοση αυτής και με την προϋπόθεση ότι υπαίτιος της πυρκαγιάς είναι ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος κύριος ή κάτοχος του ασφαλισμένου οχήματος μέχρι του ποσού των € 30.000.

3. ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την παρούσα κάλυψη που παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτονται, οι συνεπεία αυτοκινητικού ατυχήματος υλικές ζημιές, που υφίσταται το ασφαλισμένο όχημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο εφόσον για το ατύχημα ευθύνεται ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος.
Η παροχή για την κάλυψη αυτή δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία που έχει το ασφαλισμένο όχημα κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου και σε μία περίπτωση δεν παρέχεται για την πέρα των € 50.000 εμπορική αξία των αυτοκινήτων.
Δηλούται και συμφωνείται ότι με την παρούσα κάλυψη σε συνάρτηση με τους «Γενικούς Όρους Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Οχημάτων και Συμπληρωματικών Καλύψεων», οι οποίοι τροποποιούνται όπου έρχονται σε αντίθεση με το παρόν, επεκτείνεται η παρεχόμενη από την Ασφαλιστική Εταιρεία προστασία και στην κάλυψη του κινδύνου υλικών ζημιών που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από υπαιτιότητα οδηγού ανασφάλιστου οχήματος.
ΑΡΘΡΟ 3.2. Προϋπόθεση Αποζημίωσης
Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλιζόμενου αποτελεί η διαπίστωση ότι για το ατύχημα ευθύνεται ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος και ότι πράγματι κατά τον χρόνο του ατυχήματος ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα ήταν ανασφάλιστος. Η ευθύνη για το ατύχημα και το ανασφάλιστο του οχήματος θα πρέπει να προκύπτει από πλήρη αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος επιληφθείσης Αστυνομικής Αρχής, Ποινική Δικογραφία). Επίσης βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλιζομένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων που σύμφωνα με το Νόμο έχει εναντίον του τρίτου που είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς.
ΑΡΘΡΟ 3.3. Όρια Αποζημίωσης
Στην αποζημίωση που καταβάλλει η εταιρεία στον ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος ή στον ασφαλισμένο της περιλαμβάνεται μόνο η δαπάνη αποκατάστασης των υλικών ζημιών που έπαθε το ασφαλισμένο όχημα, συνεπεία σύγκρουσης με ανασφάλιστο όχημα. Συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική παρούσα ή μέλλουσα ζημιά που συνεπεία του ατυχήματος έπαθε ο ασφαλισμένος. Ενδεικτικά δεν ευθύνεται, για μείωση της αγοραστικής του αξίας ή για στέρηση της χρήσης του οχήματος ή για εμπορική ζημιά ή απώλεια εισοδήματος του ασφαλιζόμενου ή για οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
ΑΡΘΡΟ 3.4. Δικαίωμα υποκατάστασης
Η εταιρεία αποζημιώνοντας τον ασφαλιζόμενο, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα τα οποία έχει αυτός εναντίον του τρίτου ανασφάλιστου που είναι υπαίτιος του ατυχήματος ως και κάθε άλλου υπόχρεου κατά το Νόμο συμπεριλαμβανομένου και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
ΑΡΘΡΟ 3.5. Εκχώρηση – Μεταβίβαση Δικαιωμάτων
Ο ασφαλιζόμενος με την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρεί και μεταβιβάζει στην εταιρεία κάθε αντίστοιχο δικαίωμα που έχει κατά του οδηγού ή υπόχρεου ανασφάλιστου οχήματος και δίνει σ’ αυτήν την ειδική εντολή – πληρεξουσιότητα όπως ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά στο όνομά της ή και στο όνομά του, για την αποζημίωσή της από τον υπαίτιο ή υπόχρεο τρίτο. Επίσης, ο ασφαλισμένος παρέχει στην εταιρεία ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως επ’ ονόματί του, για λογαριασμό και προς το συμφέρον του ενεργήσει τα νόμιμα προς είσπραξη και απόδοση σ’ αυτόν κάθε άλλης δικής του αξίωσης.

4. ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΒΥΘΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ του ασφαλισμένου οχήματος εφόσον τούτο μεταφέρεται με οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια εντός της ελληνικής επικράτειας. Η υποχρέωση της εταιρείας για αποζημίωση υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι η απώλεια δηλώθηκε εντός οκτώ (8) ημερών από το ατύχημα στην εταιρεία από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης και καταβάλλεται (η αποζημίωση) μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που θα προσκομίσει στην εταιρεία, μηνυτήρια αναφορά ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι το ασφαλισμένο όχημα μεταφερόταν με το συγκεκριμένο πλοίο που βυθίστηκε. Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ασφαλιζόμενου ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η εταιρεία με την καταβολή της αποζημίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος, σύμφωνα με το Νόμο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζημιάς της.

5. ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 5.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι την εμπορική αξία του οχήματος, για ζημιά που θα πάθει το ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά.
ΑΡΘΡΟ 5.2. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ζημία που θα προκληθεί από εμπρησμό από τον ασφαλισμένο είτε από άτομα που ενεργούν με εντολή του ή για λογαριασμό του.
2. Ζημία που θα προκληθεί από εκτόξευση ή τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών κάθε φύσης, σε περιπτώσεις διαδηλώσεων, πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών.
3. Ζημία που θα προκληθεί από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη.

6. ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο συνεπεία:
α) Τρομοκρατικών ενεργειών τρίτων, μεμονωμένων ή μη.
β) Κακόβουλων πράξεων τρίτων μεμονωμένων ή μη.
Ζημιές συνεπεία πρόσκρουσης ή σύγκρουσης με άλλο ή από άλλο όχημα με οποιονδήποτε τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται για το σκοπό της παρούσας κάλυψης σαν κακόβουλη πράξη.
γ) Πολιτικών ταραχών, απεργιών, στάσεων, οχλαγωγιών, που σημαίνει πράξεις προσώπου, το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε κάθε μορφής διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα εγκατεστημένης αρχής με σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη της διατάραξης ή τη μείωση των συνεπειών της ή ηθελημένη πράξη απεργού που έγινε για την υποστήριξη απεργίας.
ΑΡΘΡΟ 6.2. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια:
α) Κατασχέσεων ή επίταξης, δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής που ενεργεί νόμιμα.
β) Πολέμου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών και εμφυλίου πολέμου.
γ) Ανταρσίας ενόπλων κρατικών δυνάμεων, πολιτικών ταραχών που ισοδυναμούν ή φθάνουν τα όρια ολικής εξέγερσης, στρατιωτικού κινήματος, εξέγερσης, ανταρσίας, επανάστασης.
ΑΡΘΡΟ 6.3. Απαλλαγή ανά ζημία
Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζημίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισμένο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης, το αναφερόμενο στην τρίτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ποσό απαλλαγής.

7. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ (Κάλυψη απώλειας ολοκλήρου του οχήματος)
ΑΡΘΡΟ 7.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, στην περίπτωση ολικής κλοπής του οχήματος, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό στο οποίο ανέρχεται η εμπορική αξία του ασφαλισμένου οχήματος κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ποσό της κάλυψης. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος εκ μέρους της εταιρείας γεννάται αφού παρέλθει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που κατατέθηκε η σχετική μήνυση, όπως υποδεικνύεται στις ειδικές περιπτώσεις του ασφαλισμένου και στο διάστημα αυτό δεν έχει βρεθεί το ασφαλισμένο όχημα. Ως ολική κλοπή στο παρόν ασφαλιστήριο θεωρείται η πλήρης απώλεια του οχήματος και η μη ανεύρεσή του σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.
Ολική κλοπή υπάρχει όμως και στην περίπτωση που το όχημα βρεθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών, αλλά έχουν αφαιρεθεί από αυτό ή ολοσχερώς καταστραφεί τεμάχια ή εξαρτήματα που ήταν στέρεα συνδεδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, η αξία των οποίων, μαζί με την εργασία τοποθέτησης τους, προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν, κατά τις περιστάσεις την ασφαλιστική αξία του όλου αυτοκινήτου, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτήν η οποιαδήποτε μείωση της αγοραστικής του αξίας.
ΑΡΘΡΟ 7.2. Ειδικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου
1. Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος υποχρεούται να καταγγείλει αμέσως την κλοπή στην αρμόδια αρχή, καθώς και να υποβάλλει τη σχετική για τη κλοπή μήνυση. Μετά τη παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που υπέβαλε τη μήνυση, ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και ότι το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί.
Ο μηνυτής δεν έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη μήνυση, διαφορετικά υποχρεούται να επιστρέψει τη ληφθείσα αποζημίωση.
2. Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος, προ της καταβολής ασφαλίσματος υποχρεούται:
α) Να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης αυτοκινήτου, με το οποίο να μεταβιβάζει προς την εταιρεία την πλήρη κυριότητα και νομή του οχήματός του, έτσι ώστε, σε περίπτωση ανεύρεσής του στο μέλλον, να ανήκει σε αυτήν.
β) Να υπογράψει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που να παρέχει στην εταιρεία ειδική εντολή και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, η οποία θα της παρέχει το δικαίωμα να πωλήσει το αυτοκίνητο, αν και όταν βρεθεί, σε οποιονδήποτε και να κρατήσει για τον εαυτό της το τίμημα.
Το παραπάνω πληρεξούσιο θα περιέχει ρήτρα αυτοσύμβασης υπέρ της εταιρείας.
γ) Να προσκομίσει στην εταιρεία βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι δήλωνε το ασφαλισμένο όχημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ότι κατέβαλε τα τέλη κυκλοφορίας.
δ) Να παραδώσει στην εταιρεία και τα δύο κλειδιά του κλαπέντος οχήματος.
3. Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο ασφαλισμένος ή ο κύριος του αυτοκινήτου έχει υποχρέωση:
α) Να ειδοποιήσει την εταιρεία αμέσως μόλις το μάθει και
β) Να δηλώσει εγγράφως στην εταιρεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, εάν επιθυμεί ή όχι να κρατήσει το αυτοκίνητο που βρέθηκε, επιστρέφοντας το καταβληθέν ασφάλισμα και τα τυχόν έξοδα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, ο ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα.
ΑΡΘΡΟ 7.3. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν επιληφθεί της κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος, με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή τυγχάνει προστηθής του ασφαλισμένου ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένεια ή ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του ασφαλισμένου ή ελέγχεται ή διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.
2. Ζημία ή απώλεια τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος, που προξενείτε στο διάστημα της κλοπής του.
3. Ζημία από υπεξαίρεση.

8. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ (Κάλυψη κλοπής εξαρτημάτων του οχήματος)
ΑΡΘΡΟ 8.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημιές που θα πάθει σε περίπτωση κλοπής τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος, τα οποία είναι στερεωμένα στο σώμα του και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει μόνο τις δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών που θα πάθει το ασφαλιζόμενο όχημα, κατά τη διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξής του. Καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημία, παρούσα ή μέλλουσα δεν καλύπτεται.
ΑΡΘΡΟ 8.2. Ειδική υποχρέωση του ασφαλισμένου
Ο ασφαλισμένος ή και ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος υποχρεούται να καταγγείλει αμέσως τη κλοπή στην αρμόδια αρχή, καθώς και να υποβάλει τη σχετική για τη κλοπή μήνυση. Σε περίπτωση που δεν καταγγείλει το συμβάν στην αρμόδια αρχή ή ανακαλέσει σχετική καταγγελία ή μήνυσή του, δεν δικαιούται αποζημίωσης ή άλλως, εφ’ όσον έχει εισπράξει αυτή, υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρεία τη ληφθείσα αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 8.3. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ζημίες που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή ή κατακρήμνιση στο διάστημα που αυτό βρίσκεται στη κατοχή του κλέπτη, εκτός εάν το όχημα ασφαλίζεται και για τον κίνδυνο ιδίων ζημιών.
2. Κλοπή τηλεφώνου, ραδιοκασετόφωνου, C.D. και πάσης φύσεως συστημάτων εικόνας και ήχου.

9. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 9.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημιά που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα και που θα οφείλεται σε σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνισή του, με την προϋπόθεση ότι οδηγείται από το νόμιμο κάτοχό του.
Ρητά συμφωνείται ότι:
1) Στην περίπτωση που υπάρχει κάλυψη μερικής κλοπής, επιπρόσθετα καλύπτονται και οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια που αυτό έχει κλαπεί από το νόμιμο κάτοχό του.
2) Σε περίπτωση που προξενηθεί ζημία στο ασφαλισμένο όχημα από οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών ή που η άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) δεν είχε κλείσει ένα έτος από την έκδοσή της και τούτο δεν είχε δηλωθεί στην εταιρεία και δεν είχε εισπραχθεί το σχετικό επασφάλιστρο, τότε η εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο του ασφαλίσματος ποσοστό ανερχόμενο σε 50% του τελικού ποσού της αποζημίωσης, έστω και εάν, εκ των υστέρων, προσφερθεί από τον ασφαλισμένο το επασφάλιστρο.
ΑΡΘΡΟ 9.2. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ζημία που θα προκληθεί στα ελαστικά του οχήματος, εφόσον αυτή δε συντρέχει μαζί με άλλες ζημίες καλυπτόμενες από την παρούσα κάλυψη.
2. Ζημία που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα από κακή του συντήρηση ή μηχανική του βλάβη.
3. Ζημία που θα προκληθεί ή υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία, ψυγεία ή θερμοθάλαμοι ή άλλες εγκαταστάσεις ψύξης ή θέρμανσης των ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 9.3. Απαλλαγή ανά ζημία
Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζημίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισμένο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης, το αναφερόμενο στη δεύτερη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ποσό απαλλαγής.

10. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 10.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημία που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα αποκλειστικά και μόνο από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοστρόβιλο, χαλάζι και έκρηξη ηφαιστείου υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω φαινόμενα βεβαιώνονται από την Ε.Μ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 10.2. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και αποκλείονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ζημία από πτώση δένδρων, στύλων και άλλων αντικειμένων ανεξαρτήτου αιτίας.
2. Μηχανική βλάβη του οχήματος που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από φυσικά φαινόμενα.
ΑΡΘΡΟ 10.3. Απαλλαγή ανά ζημία
Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζημίας από φυσικά φαινόμενα, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισμένο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης, το αναφερόμενο στην τρίτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ποσό απαλλαγής.

11. ΣΕΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 11.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με τη κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημία, που θα προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα, η οποία θα προέρχεται και θα οφείλεται αποκλειστικά και άμεσα σε σεισμό, είτε απευθείας από τις δονήσεις και την, εξ αυτού του λόγου, πτώση αντικειμένων ή κατάρρευση οικοδομών, είτε από τυχόν πυρκαγιά που θα προκληθεί εξ αιτίας του σεισμού που θα μεταδοθεί στο ασφαλισμένο όχημα.

12. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημιά θραύσης των κρυστάλλων των πλευρικών παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου παρμπρίζ) του ασφαλισμένου οχήματος, που είναι σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε αυτό από το εργοστάσιο κατασκευής του, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών μερών που βρίσκονται περιμετρικά των κρυστάλλων, των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης, καθώς και της δαπάνης που αφορά τις εργασίες επανατοποθέτησης αυτών. Σε περίπτωση θραύσης ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και αντικατάστασής τους η καταβολή αποζημίωσης από την εταιρεία, μειώνεται κατά το ποσό των αντικατασταθέντων κρυστάλλων, εκτός εάν ο ασφαλισμένος συνάψει συμπληρωματική κάλυψη και καταβάλλει τα αναλογούντα ασφάλιστρα.
ΑΡΘΡΟ 12.2. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ζημία ή θραύση κρυστάλλων κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο αυτοκίνητο ή κατά την εξαγωγή και επανατοποθέτησή τους.
2. Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες).
3. Ζημία ή θραύση καθρεπτών, φανών, ηλιοροφής παντός τύπου, σταθερής ή μη και δεικτών πορείας.
4. Ζημία που οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης.
5. Θραύση των κρυστάλλων, που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο και από άλλον ασφαλισμένο κίνδυνο (όπως π.χ. πυρκαγιά, ίδιες ζημίες).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο ασφαλίσεως
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους επόμενους όρους και αναλαμβάνει στα πλαίσια του άρθρου 2 τις σχετικές δαπάνες, για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, εφ’ όσον η διαφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, προσφέρει δηλαδή αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται προφανώς άδικη ή ασύμφορη.
ΑΡΘΡΟ 2. Έκταση ασφαλιστικών παροχών
1. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει:
α) την καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης (όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων). Ο δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος στο αρμόδιο δικαστήριο.
β) την καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των νομίμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.
γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή είναι όσο και το ασφαλιστικό ποσό. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μία μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που οφείλονται στο ίδιο ζημιογόνο γεγονός.
2. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει:
α) εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή, δεν είναι ανάλογα με την έκταση της νίκης προς την ήττα, ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον Δίκαιο.
β) εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει τρίτος.
γ) εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου.
δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.
ΑΡΘΡΟ 3. Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στις χώρες της Ευρώπης, εφ’ όσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρμόδια.
ΑΡΘΡΟ 4. Έναρξη ασφαλιστικής προστασίας
1. Η ασφαλιστική προστασία αρχίζει από την ημέρα του αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος κατέβαλλε το πρώτο ετήσιο ασφάλιστρο ή την πρώτη δόση όπως συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής ασφαλίστρων, η ασφαλιστική προστασία αρχίζει την επόμενη της ημέρας καταβολής τους.
2. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των όρων του ασφαλιστηρίου και οποιονδήποτε άλλων ασφαλιστικών εγγράφων και εντύπων που προέρχονται από ή απευθύνονται προς τον ασφαλιστή, συμφωνείται ότι υπερισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου εκτός εάν ο ασφαλισμένος μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή του, απαιτήσει τη διόρθωση ή τη τροποποίηση του.
ΑΡΘΡΟ 5. Καταβολή ασφαλίστρων
1. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται. Μπορεί να συμφωνηθεί και καταβολή του ασφαλίστρου σε προκαταβαλλόμενες δόσεις. Μετά από τέτοια συμφωνία, τα μέρη του ετησίου ασφαλίστρου που δεν είναι ληξιπρόθεσμα, θεωρείται πως είναι πιστωμένα.
2. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την καταβολή μίας δόσεως τότε:
α) γίνονται άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι οφειλόμενες δόσεις του ετήσιου ασφαλίστρου.
β) ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του για ασφαλιστική παροχή για όσο χρόνο διαρκεί η υπερημερία του αντισυμβαλλόμενου.
γ) ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως λόγω καθυστέρησης πληρωμής ασφαλίστρων σύμφωνα με το νόμο.
3. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου, ο φόρος του Δημοσίου καθώς και τα έξοδα χαρτοσήμων, βαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο. Τόπος καταβολής των ασφαλίστρων, ορίζονται τα γραφεία του ασφαλιστή. Από το γεγονός ότι οι πράκτορες ή υπάλληλοι του ασφαλιστή εισπράττουν έξω από τα γραφεία του δεν μπορεί να συναχθεί ότι συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, αλλαγή του τόπου καταβολής.
ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια σύμβασης
Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Εάν το χρονικό αυτό διάστημα είναι τουλάχιστον ενός έτους ανανεώνεται για ίδιο χρονικό διάστημα εκτός και αν καταγγελθεί ένα μήνα πριν τη λήξη της. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη από ένα έτος, η σύμβαση παύει να ισχύει μετά τη πάροδο του χρόνου που συμφωνήθηκε χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της.
ΑΡΘΡΟ 7. Αύξηση ή ελάττωση του κινδύνου
1. Εάν υπάρξει κάποιο περιστατικό βασικής σημασίας για την ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου, που να δικαιολογεί σύμφωνα με τις αρχές της επιχείρησης του ασφαλιστή τη καταβολή μεγαλύτερου ασφαλίστρου από εκείνο που συμφωνήθηκε ο ασφαλιστής μπορεί συμπληρωματικά με όσα ορίζονται στο Νόμο, να απαιτήσει το ασφάλιστρο που προκύπτει από το μεγαλύτερο κίνδυνο, από το χρονικό σημείο που επήλθε το περιστατικό, όχι όμως και για το χρονικό διάστημα πριν από τη κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης που καλύπτει το κίνδυνο.
2. Αν μετά τη κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης υπάρξει κάποιο περιστατικό βασικής σημασίας για την ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου που να δικαιολογεί σύμφωνα με τις αρχές της επιχείρησης του ασφαλιστή, τη καταβολή ενός μικρότερου ασφαλίστρου από εκείνο που συμφωνήθηκε, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να απαιτήσει τη μείωση του ασφαλίστρου από το χρονικό σημείο που επήλθε το περιστατικό. Αν ο αντισυμβαλλόμενος ανακοινώσει το περιστατικό το περιστατικό αυτό μετά την πάροδο ενός μηνός από την επέλευση του, η μείωση αρχίζει να ισχύει από τη λήψη της ανακοίνωσης.
ΑΡΘΡΟ 8. Νομική θέση τρίτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα που μπορούν από το Νόμο να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του ασφαλισμένου, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για τη διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών.
2. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση ανήκει στον αντισυμβαλλόμενο. Ο ασφαλιστής όμως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους τρίτους, εφ’ όσον δεν εναντιώνεται ο αντισυμβαλλόμενος.
3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την ικανοποίηση αξιώσεων των συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλομένου.
4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αντισυμβαλλομένου από τους όρους αυτούς, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά, των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 &2.
ΑΡΘΡΟ 9. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που διεπράχθη η παράβαση.
3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική περίπτωση, θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος, για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις του Νόμου.
ΑΡΘΡΟ 10. Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να:
α) ενημερώσει πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα θέσει στη διάθεση του ασφαλιστή όταν εκείνος τα ζητήσει.
β) δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 να διαφυλάξει τα συμφέροντα του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.
γ) πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες όπως ιδιαίτερα εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και ν’ αποφύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
δ) υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις των δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή.
2. Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής.
ΑΡΘΡΟ 11. Επιλογή δικηγόρου και ανάθεσης εντολής
1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να διαλέξει ελεύθερα το δικηγόρο που θα αναλάβει την υποστήριξη των έννομων συμφερόντων του. Αν ο ασφαλισμένος παραλείψει να επιλέξει δικηγόρο, ο ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει ο ίδιος αυτό το δικαίωμα για τον ασφαλισμένο.
2. Η εντολή προς το δικηγόρο δίνεται μόνο από τον ασφαλιστή, στο όνομα και κατ’ εντολή του ασφαλισμένου. Αν ο ασφαλισμένος δώσει απευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει ασφαλιστική προστασία εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απευθείας από τον ασφαλισμένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναπότρεπτο κίνδυνο για την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, χωρίς να υπήρξε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στον ασφαλιστή την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος, ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ο ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.
ΑΡΘΡΟ 12. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή – δικαίωμα διαιτησίας
1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα – κι εφ’ όσον του ζητήσει ο ασφαλισμένος την υποχρέωση – πριν από την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να διαφυλάξει τα συμφέροντα του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 1, αν ο ασφαλιστής θεωρήσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, έχει την υποχρέωση να του γνωρίσει αιτιολογημένα την άποψη του αυτή το συντομότερο δυνατό. Στη περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη γνώμη δικηγόρου του σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Εάν ο ασφαλιστής δεν αποδεχθεί το δικηγόρο του ασφαλισμένου ως και κάθε διαφορά επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις περί διαιτησίας διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 13. Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίζει την υποχρέωση της ασφαλιστικής παροχής για μια ασφαλιστική περίπτωση, μπορεί μέσα σ’ ένα μήνα μετά την αναγνώριση της υποχρέωσης του να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση με προθεσμία ενός μηνός. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τυχόν προκαταβληθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον μετά την καταγγελία χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 14. Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων, δαπανών, που προκατέβαλε αντ’ αυτού ο ασφαλιστής, μεταβιβάζονται στον ασφαλιστή μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο, αποδίδονται στον ασφαλιστή.
2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή, κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών, που του έχουν μεταβιβασθεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό
ΑΡΘΡΟ 15. Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν, ούτε να ενεχυριασθούν, πριν προσδιοριστεί οριστικά το ύψος και η αιτία τους εκτός και αν ο ασφαλιστής συμφωνήσει εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 16. Συμψηφισμός
Δεν χωρεί συμψηφισμός τυχόν απαιτήσεων του ασφαλισμένου με απαιτήσεις του ασφαλιστή.
ΑΡΘΡΟ 17. Παραγραφή
Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή παραγράφονται μετά από τέσσερα έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 18. Ανακοινώσεις, δηλώσεις
1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή στην Αθήνα.
2. Συμφωνίες μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου απ’ την άλλη μεριά, των πρακτόρων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων του ασφαλιστή απ’ την άλλη ισχύουν μόνο αν επικυρωθούν εγγράφως από τον ασφαλιστή.
ΑΡΘΡΟ 19. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συμφωνείται ρητά ότι, αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου από ασφαλιστήρια, σύμφωνα με τους όρους, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει:
Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος καθώς και όποιος με την άδεια τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο όχημα που καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο.
2. Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδύναμα κινούμενα, οχήματα, που χρησιμεύουν στη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και τα ρυμουλκούμενα τους.
3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
α) για τη διεκδίκηση ή αντίκρουση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων περί ασφαλιστικής ευθύνης.
β) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα.
γ) για προσφυγές στις αρμόδιες Ελληνικές διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της αδείας ικανότητας οδηγού ή της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους.
4. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α) σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από το Νόμο.
β) αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.
γ) σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια του ασφαλισμένου.
δ) για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματα του.
ε) όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς.
στ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από ένα χρόνο από τη λήξη του ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο.
5. Αν το ασφαλισμένο όχημα πουληθεί ή σταματήσει κατ’ άλλον τρόπο να υπάρξει το ασφαλιστικό συμφέρον, η ασφαλιστική προστασία ισχύει αυτόματα για το ομοειδές όχημα του αντισυμβαλλόμενου, που παίρνει τη θέση του ασφαλισμένου οχήματος (υποκατάστατο όχημα).
6. Αν πριν από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος αποκτηθεί όχημα με σκοπό την αντικατάσταση του ασφαλισμένου οχήματος, η ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει στο νέο, από την απόκτησή του. Το μέχρι τότε ασφαλισμένο όχημα, παραμένει συνασφαλισμένο χωρίς καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων μέχρι την απαλλοτρίωσή του, το πολύ όμως για ένα μήνα από την απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, και πάντως όχι πέρα απ’ τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ένα όχημα που αποκτήθηκε μέσα σ’ ένα μήνα πριν απ’ την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, θεωρείται ότι είναι υποκατάστατο.
7. Σαν υποκατάστατο θεωρείται επίσης και το όχημα που απόκτησε ο ασφαλισμένος, μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική σύμβαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο μ’ εκείνο που ο ασφαλιστής δεν έφερε κανέναν ασφαλιστικό κίνδυνο. Αν ο ασφαλιστής μέσα σ’ ένα μήνα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, πάρει τη σχετική ανακοίνωση, τα ασφάλιστρα, που αναλογούν στο διάστημα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, ανήκουν στον ασφαλισμένο. Αν η ανακοίνωση ληφθεί μετά από έναν μήνα ύστερα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λήψη της ανακοίνωσης, ανήκουν στον ασφαλισμένο.
8. Η απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος ή κατ’ άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου οχήματος, πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση υποκατάστατου οχήματος πρέπει να γνωστοποιηθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του και τα αναγκαία στοιχεία για τον καθορισμό του ασφαλίστρου. Αν ο αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να γνωστοποιήσει την απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν με το όχημα αυτό, εκτός και αν η παράλειψη της γνωστοποίησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλόμενου.
9. Αν κατά το χρονικό σημείο που εκλείπει το ασφαλιστικό συμφέρον, δεν υπάρχει υποκατάστατο όχημα κι ούτε αποκτηθεί απ’ τον αντισυμβαλλόμενο μέσα σ’ έξι μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος να λύσει την ασφαλιστική σύμβαση από το χρόνο που έπαψε να υπάρχει ασφαλιστικό συμφέρον και να επιστρέψει τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα. Αν ο ασφαλιστής πάρει την ανακοίνωση για την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, αργότερα από ένα μήνα μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται απ’ τη λήψη της ανακοίνωσης όπως και παραπάνω.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο ασφάλισης
Έννοια ατυχήματος
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τον κίνδυνο από Σωματική Βλάβη που μπορεί να πάθει ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή ο κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης ιδιοκτήτης του, συνεπεία ατυχήματος, κατά τη διάρκεια οδήγησης αυτού, εφ’ όσον βρίσκεται σε λειτουργία ο κινητήρας και το ατύχημα είναι ανεξάρτητο της θέλησης τους. Ως ιδιοκτήτης θεωρείται και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ασφαλισμένης εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 2. Γενικοί κίνδυνοι που αποκλείονται
Με την ασφάλιση δεν καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις και οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες τους.
α) Οι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις επαγγελματικές ή όχι, έστω και αν το δικαστήριο τις χαρακτηρίσει ως ατύχημα.
β) Κάθε εγχείρηση που δεν έχει σαν αφορμή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αυτό.
γ) Ηλίαση, ψύξη, κατάπτωση, συμφορήσεις, δηλητηριάσεις, ερησίπελος, ρευματισμοί, κιρσοί, μουδιάσματα, νευροκαβαλικέματα, μυϊκές θλάσεις, κήλη, ισχιαλγία εκτός εάν όλα αυτά συσχετίζονται με ατύχημα που καλύπτεται με το ασφαλιστήριο αυτό.
δ) Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αναπηρία ή ασθένεια βαριάς ή χρόνιας μορφής καθώς και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους, που είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος πριν από την ασφάλιση.
ε) Ατυχήματα που προκαλούνται συνεπεία σεισμών, ηφαιστειογενών εκρήξεων, πλημμύρων, τυφώνων ή φυσικών φαινομένων και προκαλούν καταστροφές μεγάλης εκτάσεως με μαζικά ανθρώπινα ατυχήματα θανατηφόρα ή όχι.
στ) Σωματικές βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στην επίδραση ατομικής ενέργειας καθώς και σε επιδράσεις των ακτίνων Χ και γενικά των ραδιενεργών στοιχείων.
ζ) Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε πολεμικά όπλα, μέσα ή ενέργειες εισβολής ή επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού της εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας κ.λ.π.
η) Από πρόθεση του συμβαλλομένου ή των ασφαλιζόμενων.
θ) Κάθε διαταραχή της πνευματικής ή ψυχικής ισορροπίας συμπεριλαμβανομένης και της φρενοβλάβειας δεν καλύπτεται.
ΑΡΘΡΟ 3. Ειδικοί κίνδυνοι αποκλειόμενοι
Αποκλείονται από την Ασφάλιση Ατυχήματα που θα προξενηθούν:
α) Από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σε επιδείξεις ή γιορταστικές παρελάσεις σε επίσημους ή μη αγώνες ή τις σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).
β) Από οδηγό που δεν έχει τη προβλεπόμενη από το νόμο για τη κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος άδεια οδήγησης, και που είναι μικρότερος των 18 ετών.
γ) Από φορτίο που θα μεταφέρεται από το ίδιο το αυτοκίνητο.
δ) Όταν το αυτοκίνητο έχει κλαπεί.
ε) Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. όπως κατά το χρόνο του ατυχήματος ισχύει.
στ) Ειδικότερα συμφωνείται ότι σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο είναι φορτηγό ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης ή αγροτικό, τότε με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτεται μόνο ο εκάστοτε οδηγός του και ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που βρίσκεται στην καμπίνα οδήγησης και μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται οι λοιποί επιβαίνοντες.
ΑΡΘΡΟ 4. Δηλώσεις ασφαλισμένου, μεταβολές προϋποθέσεων, υποχρεώσεις της εταιρείας
Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, ο συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να γνωστοποιήσει στην εταιρεία, οποιαδήποτε μεταβολή στην κυριότητα του ασφαλισμένου οχήματος. Άμα παραλείψει να προβεί στην παραπάνω γνωστοποίηση, ο συμβαλλόμενος για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από ανωτέρα βία, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την εταιρεία, για ότι ποσό υποχρεωθεί να πληρώσει η εταιρεία σε τρίτους με αφορμή την παράλειψη αυτή.
ΑΡΘΡΟ 5. Γεωγραφικά όρια
Η παρούσα ασφάλιση ισχύει για ατυχήματα που θα συμβούν με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο σε χώρες της Ευρώπης. Εάν το αυτοκίνητο που οδηγεί ο ασφαλισμένος είναι διαφορετικό αυτού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, τότε δεν καλύπτεται καμία ζημιά.
ΑΡΘΡΟ 6. Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου
α) Εάν από ατύχημα επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου είτε αμέσως είτε αργότερα, όμως όχι αργότερα από ένα χρόνο από τότε που συνέβη το ατύχημα και οφείλεται σε αυτό, η εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή.
β) Σε περίπτωση που συνεπιβαίνει και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και επέλθει ο θάνατος από τροχαίο ατύχημα αμφοτέρων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα καταβληθεί η αποζημίωση σύμμετρα στους δικαιούχους έκαστου.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας η παροχή είναι αδιαίρετος και η πληρωμή γίνεται μόνο με απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2. Πιστοποιητικό θανάτου από ιατρό ή νοσοκομείο
3. Πιστοποιητικό εφορίας (για τη δήλωση του ασφαλίσματος)
4. Κληρονομητήριο
5. Έκθεση – Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων Αστυνομικής Αρχής, Ποινική Δικογραφία
6. Κάθε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό που θα ζητήσει η εταιρεία
ΑΡΘΡΟ 7. Αποζημίωση σε περίπτωση Μόνιμης Ανικανότητας
Η Μόνιμη Ανικανότητα διακρίνεται σε:
α) Πλήρη Μόνιμη Ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα, οπότε η εταιρεία καταβάλλει όλο το κεφάλαιο που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στις εξής:
1. Ολική μόνιμη απώλεια της λειτουργίας των δύο οφθαλμών, ή των δύο βραχιόνων, ή των δύο χεριών, ή των δύο κνημών, ή των δύο ποδιών, ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
2. Ολική παράλυση.
Η εταιρεία δεν υποχρεώνεται να καταβάλλει το ποσό που προβλέπεται για την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα πριν κριθεί αυτή ως οριστική και
β) Μερική Μόνιμη Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας κατά την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά Ολική Ανικανότητα, θεωρείται Μόνιμη Μερική Ανικανότητα εφ’ όσον η ανικανότητα του ατόμου για παραγωγική εργασία μειώνεται χαρακτηριστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η ασφαλιστική αποζημίωση σε περιπτώσεις Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την Ολική Μόνιμη Ανικανότητα όπως αυτό ορίζεται από τους πίνακες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που προβλέπεται για την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας η παροχή είναι αδιαίρετος και η πληρωμή γίνεται μόνο με απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι.
ΑΡΘΡΟ 8. Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες – εκχώρηση
α) Η εταιρεία καταβάλλει στον ασφαλισμένο τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις οποίες υποβλήθηκε για το ατύχημα π.χ. αντιβιοτικά, ακτινολογικές εξετάσεις, οροί, αίμα, νάρθηκες, φυσιοθεραπευτές κ.λ.π. μέχρι του ποσού που έχει συμφωνηθεί και βάσει των πρωτότυπων παραστατικών.
β) Σε περίπτωση που υπάρχει τρίτος υπαίτιος για το ατύχημα ο ασφαλισμένος πριν εισπράξει την αποζημίωση που δικαιούται βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υποχρεούται να εκχωρήσει νομικώς προς την εταιρεία όλες τις κατά του υπαιτίου τρίτου απαιτήσεις του και μέχρι του ποσού της καλύψεως από το ασφαλιστήριο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει με το παρόν παρέχεται από τον ασφαλισμένο στην εταιρεία το δικαίωμα υποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ασφαλιστικού Νόμου.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας η παροχή είναι αδιαίρετος και η πληρωμή γίνεται μόνο με απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι.
ΑΡΘΡΟ 9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
Το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα καταβάλλεται για όσο διάστημα, κατά τον πρώτο χρόνο του ατυχήματος, παραμείνει στο νοσοκομείο ο ασφαλισμένος. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την κάλυψη με την προσαγωγή της απόδειξης εισιτηρίου – εξιτηρίου του νοσοκομείου και για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις 365 ημέρες.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας η παροχή είναι αδιαίρετος και η πληρωμή γίνεται μόνο με απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι.
ΑΡΘΡΟ 10. Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων
α) Εάν για κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό για συρροή αποζημιώσεων για Μόνιμη Ανικανότητα και Θάνατο στο ίδιο πρόσωπο, η εταιρεία υποχρεώνεται να πληρώσει τη μία απ’ αυτές.
β) Εάν μετά τη πληρωμή αποζημιώσεως λόγω Μόνιμης Ανικανότητας αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα επέλθει από αυτό θάνατος, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αυτή η εταιρεία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε λόγω Μόνιμης Ανικανότητας και του καταβλητέου λόγω θανάτου, εφ’ όσον είναι μεγαλύτερο.
ΑΡΘΡΟ 11. Υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήματος
α) Ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος της αποζημίωσης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία για κάθε συμβάν μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες από την επέλευση του κινδύνου, διαφορετικά χάνει κάθε δικαίωμα από το ασφαλιστήριο.
β) Ενέργειες της εταιρείας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση της υπάρξεως των συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του, ποτέ δε μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλλει αποζημίωση ούτε επίσης δύναται να θεωρηθούν ότι προσβάλλουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο.
ΑΡΘΡΟ 12. Διακανονισμός
Το ύψος των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν για κάθε περίπτωση, καθορίζεται σύμφωνα με τις καλύψεις και τους όρους του ασφαλιστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 13. Αρμοδιότητα δικαστηρίων παραγραφή κ.λ.π.
α) Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων ύστερα από κοινή συμφωνία αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
β) Κάθε γενική αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από το ασφαλιστήριο αυτό παραγράφεται μετά από τέσσερα έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο συνέβη το γεγονός που τη δημιουργεί, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έλαβε γνώση ο ασφαλιζόμενος.
γ) Κάθε μεταβολή και τροποποίηση στους όρους του ασφαλιστηρίου αποδεικνύεται μόνον γραπτά και φέρει την υπογραφή των αρμοδίων εκπροσώπων του ασφαλιστή.
ΑΡΘΡΟ 14. Φόροι και άλλες επιβαρύνσεις
Το δικαίωμα ασφαλιστηρίου, κάθε φόρος που επιβαρύνει τα τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη εξοφλήσεως αποζημιώσεων καθώς και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το συμβαλλόμενο, Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο.
Σε περίπτωση Δικαστικού Αγώνα η εταιρεία καθίσταται υπερήμερο μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και δια τον μετά την έκδοση αυτής χρόνο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΗΣ & ΚΛΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαιούχοι – ασφαλισμένοι
Οι νόμιμοι οδηγοί του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
2. Καλυπτόμενο όχημα
Ασφαλισμένο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο βοήθειας με εγκεκριμένο μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, το οποίο κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
3. Διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου
Το ασφαλιστήριο ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό, η δε κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής των ασφαλίστρων.
4. Γεωγραφική έκταση κάλυψης
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλισμένους εφόσον αυτοί ταξιδεύουν μέσα στα όρια της Ελλάδας, καθώς επίσης και στις χώρες που καλύπτονται από την Πράσινη Κάρτα για κάθε μετακίνηση του ασφαλισμένου για λόγους αναψυχής ή επαγγελματικούς και ανώτατο όριο παραμονής ανά ταξίδι αυτό των 90 ημερών.
5. Προϋποθέσεις για τις παροχές
Όλες οι παροχές που προβλέπονται από αυτό το ασφαλιστήριο τις αναλαμβάνει η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance (διοικητικά έξοδα, συνδρομές…) με την προϋπόθεση ότι:
1. Το τηλεφωνικό κέντρο της Mondial Assistance στην Ελλάδα έχει ειδοποιηθεί.
2. Πριν την οργάνωση και την ανάληψη σχετικών εξόδων των παροχών, έχει απαραιτήτως δοθεί έγκριση από τη Mondial Assistance.
6. Παροχές στο καλυπτόμενο όχημα
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance παρέχει βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, βλάβης, κλοπής ή απόπειρα κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του, με του όρους που προβλέπονται στο παρόν.
6.1. Επί τόπου επισκευή
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance οργανώνει και αναλαμβάνει την επισκευή του στον τόπο του ατυχήματος εφόσον αυτή είναι δυνατή.
6.2. Μεταφορά του οχήματος
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance οργανώνει και αναλαμβάνει τη ρυμούλκηση ή μεταφορά του σε συνεργείο της επιλογής του ασφαλισμένου.
6.3. Επιστροφή του επισκευασμένου οχήματος.
Στην περίπτωση που η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος έχει αποκατασταθεί στο κοντινότερο συνεργείο στο τόπο της ακινητοποίησης και εφόσον η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance έχει επιτρέψει στον δικαιούχο είτε να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του είτε να συνεχίσει στον προορισμό του, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance θέτει στη διάθεση του ιδιοκτήτη του καλυπτόμενου οχήματος ή σε όποιο πρόσωπο επιλέξει ο ίδιος, σιδηροδρομικό εισιτήριο πρώτης θέσης, ή αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης, ή ατμοπλοϊκό εισιτήριο, ή εισιτήριο λεωφορείου για να μπορέσει να παραλάβει το επισκευασμένο αυτοκίνητο.

7. Παροχές σε πρόσωπα
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από ατύχημα, βλάβη ή απόπειρα κλοπής και η ακινητοποίηση του ξεπερνά τις 24 ώρες και η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις 4 ώρες, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance οργανώνει και αναλαμβάνει την επιστροφή του ασφαλισμένου στην κατοικία του ή τη συνέχιση του ταξιδιού του προς τον προορισμό του προτείνοντας του να επιλέξει μία από τις 3 παρακάτω υπηρεσίες:
7.1. α) Μεταφορά ασφαλισμένων
- σιδηροδρομικό εισιτήριο πρώτης θέσης, ή
- αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης, ή
- ατμοπλοϊκό εισιτήριο, ή
- εισιτήριο λεωφορείου, ή
- ταξί.
β) Ξενοδοχείο
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο (με πρωινό) σε τοπικό ξενοδοχείο για 2 το πολύ διανυκτερεύσεις, μέγιστης συνολικής δαπάνης 60 ευρώ ανά άτομο, ανά ημέρα.
γ) Ενοικίαση αυτοκινήτου
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance οργανώνει και αναλαμβάνει την ενοικίαση το πολύ για 3 ημέρες για λογαριασμό όλων των δικαιούχων του καλυπτόμενου οχήματος, ενός αυτοκινήτου κατηγορίας ‘C’ με σκοπό τη μεταβίβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους ή άλλο προορισμό μικρότερου κόστους.
7.2. Υγειονομική μεταφορά
Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του ασφαλισμένου, συνεπεία οδικού τροχαίου ατυχήματος με το καλυπτόμενο όχημα, και όταν αυτό λαμβάνει χώρα σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance αναλαμβάνει τη δευτεροβάθμια υγειονομική μεταφορά του στο πλησιέστερο καταλληλότερο ιατρικό κέντρο στην Ελλάδα, πλησίον του τόπου ατυχήματος ή της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, με τα κατάλληλα μέσα, και συνοδεία ή μη γιατρού, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης, όταν η κατάστασή του απαιτεί παραπάνω ιατρικές υπηρεσίες ή ειδικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο τόπο του ατυχήματος. Η σχετική δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η εταιρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ατύχημα και κατ’ ασφαλισμένο τα 1.765 ευρώ. Σε καμία περίπτωση η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance δεν αντικαθιστά τους τοπικούς οργανισμούς πρώτων βοηθειών και δεν αναλαμβάνει τις ιατρικές δαπάνες των πρώτων βοηθειών ούτε το κόστος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής μεταφοράς.
7.3. Μεταφορά σωρού
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος με το καλυπτόμενο όχημα, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι τον τόπο που διέμενε μονίμως. Η σχετική δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η εταιρεία δε μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ασφαλιζόμενο τα 590 ευρώ.
8. Εξαιρέσεις
Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπου το οποίο δεν κατέχει την κατά νόμο άδεια ικανότητας οδηγού για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
2. Οχήματα 4 τροχών άνω των 3.500kg, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, μηχανήματα έργων, γεωργικοί ανελκυστήρες, ρυμουλκά, γερανοφόρα φορτηγά, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες κάτω των 50cc, καθώς επίσης και κάθε μοτοσικλέτα που ανήκει σε εταιρεία courier.
3. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του.
4. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα και ειδικότερα αν δεν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στον επιβαλλόμενο έλεγχο του ΚΤΕΟ.
5. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρμάκων.
6. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζημιά ή συμμετείχε σε εγκληματική πράξη (πλημμέλημα ή κακούργημα) εκτός εάν αποδεδειγμένως βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας ή ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα του ποινικού κώδικα.
7. Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και / ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
8. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια, έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου αυτού ή μετά τη λήξη του.
9. Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο.
10. Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές.
11. Για ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
12. Για ζημιές από επιδράσεις – άμεσες ή έμμεσες – ατομικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
13. Για ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα καθώς και για κάθε αποθεματική ζημιά.
14. Για ασθένειες που προκύπτουν από χρόνιες καταστάσεις ή παθήσεις που υπήρχαν πριν την έναρξη του ταξιδιού.
15. Για αυτοκτονία, συνέπειες απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού του ασφαλισμένου, καθώς και θάνατο ή τραυματισμό, που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από δόλιες ενέργειες του ασφαλισμένου.
16. Για την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου από έλλειψη καυσίμου.
9. Περιορισμοί
1. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance αναλαμβάνει μόνος τις επιπλέον, από αυτές που συνήθως θα αντιμετώπιζε ο ασφαλισμένος, κατά την επιστροφή του, δαπάνες. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τα έξοδα εφοδιασμών, διοδίων, επισκευών, καυσίμων ή διατροφής.
2. Η ενοικίαση οχημάτων με φροντίδα της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance γίνεται πάντα εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα οχήματα αυτά στον τόπο παροχής βοήθειας και με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός τους θα πληροί τους απαιτούμενους κατά νόμο όρους για την ενοικίαση. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance διατηρεί το δικαίωμα προ πάσης καταβολής να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει τα κατά νόμο προβλεπόμενα παραστατικά δαπανών (τιμολόγια επισκευής και ανταλλακτικών) εκ των οποίων θα προκύπτει ασφαλώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του οχήματός του.
10. Περιορισμοί στην παρέμβαση της εταιρείας
Η Mondial Assistance δεν υποχρεούται:
1. Στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (αποκλεισμένοι δρόμοι, σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγοι κ.λ.π.) και η κίνηση των κινητών συνεργείων ή των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμα και με αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Στη ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος όταν αυτή δεν είναι εφικτή εξαιτίας της ακινητοποίησης του σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, ή όταν η βλάβη του επισκευάζεται επιτόπου.
3. Στην παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εμποδίζει την ασφαλή κίνηση του οχήματος μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
4. Στη ρυμούλκηση του ασφαλισμένου οχήματος από συνεργείο σε συνεργείο.
11. Διευκρινίσεις
1. Κατά το διάστημα αναμονής της βοήθειας, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance δεν έχει καμία ευθύνη για κλοπή εξαρτημάτων του καλυπτόμενου οχήματος ή προσωπικών αντικειμένων από αυτό.
2. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του αυτοκινήτου, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance δεν έχει καμία ευθύνη για κλοπή προσωπικών αντικειμένων από αυτό.
3. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν στο ασφαλιστήριο με κάθε μέσο που κατά την κρίση της εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4. Σε κάθε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα ή άμμο ή χώρο που απαιτεί ειδικό ανυψωτικό όχημα, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάσυρση και ρυμούλκηση του με τα μέσα που διαθέτει και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα προκαλέσει σε αυτό αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών του ατυχήματος ή της βλάβης. Παρόμοια εάν κατά τη διάρκεια ανύψωσης, πρόσδεσης ή μεταφοράς του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου είναι αναπόφευκτη η πρόκληση σε αυτό ζημιών προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταφορά του σε κατάλληλο συνεργείο, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.
5. Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου ο ασφαλισμένος πρέπει να μας προσκομίσει βεβαίωση κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος από τις αστυνομικές αρχές ή την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
6. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιά επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης που υπέστη ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος μετά την προβλεπόμενη από το ασφαλιστήριο επέμβαση της εταιρείας με σκοπό την παροχή της βοήθειας.
12. Αίτηση για ασφάλιση
Η εταιρεία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του συμβαλλομένου που αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με το ασφαλιστήριο και τα οποία συνιστούν, μαζί και αποκλειστικά, το έγγραφο για την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ των μερών έγγραφο.
13. Υποχρεώσεις της εταιρείας
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν πρόσθετες πράξεις επ’ αυτού.
14. Εξόφληση ασφαλίστρου
Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη κάλυψη είναι το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο. Όλο το ποσό καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση.
15. Διάφορες επιβαρύνσεις – έξοδα
Κάθε φόρος επί του ασφαλιστηρίου, τα τέλη χαρτοσήμου και τα τέλη εξόφλησης οποιασδήποτε αποζημίωσης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον συμβαλλόμενο ή τον ασφαλιζόμενο ή τον τυχόν δικαιούχο, κατά περίπτωση. Ομοίως, βαρύνουν αυτούς και όλα τα έξοδα στα οποία ενδεχομένως θα υποβληθεί η εταιρεία από τυχόν εκχωρήσεις που έχουν κοινοποιηθεί σε αυτή ή από κατασχέσεις που επιβλήθηκαν και βρίσκονται στα χέρια της ως τρίτης.
16. Αποδοχή ασφαλιστηρίου
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από το συμβαλλόμενο ή η άσκηση δικαιωμάτων από αυτό, από οποιονδήποτε των ασφαλιζόμενων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.
17. Αλλαγή αυτοκινήτου
Αν ο κυρίως ασφαλισμένος / ιδιοκτήτης εκποιήσει το καλυπτόμενο αυτοκίνητο και αποκτήσει άλλο, το παρόν ασφαλιστήριο θα καλύπτει το νέο αυτοκίνητο εφόσον ο κυρίως ασφαλισμένος ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως για τη μεταβολή αυτή και η εταιρεία θα προβεί στην έκδοση της σχετικής πρόσθετης πράξης.
18. Ανακοινώσεις και δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση: Ηλία Ηλιού 66 – 117 44 – Αθήνα.
19. Ακύρωση συμβολαίου
Το ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μετά από προειδοποίηση δέκα (10) ημερών και με επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
Σε περίπτωση όμως που ο ασφαλισμένος έχει ήδη ζητήσει βοήθεια και η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. μέσω της Mondial Assistance του την έχει ήδη παρέχει, με βάση το ασφαλιστήριο, τα ασφάλιστρα δεν επιστρέφονται.
20. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση με αυτό, αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κεντρικά Γραφεία

Ελευθ. Βενιζέλου 131 Α, Ν. Ιωνία

Τηλ: 210-2719601 Fax: 210-2796153

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ωράριο Λειτουργίας: 09.00 έως 18.00


Υποκατάστημα

Βυζαντίου 69, Ν. Ιωνία (Καλογρέζα)

Τηλ: 210-2799630 Fax: 210-2795960

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου | Ασφάλεια Κατοικίας | Ασφάλεια Επιχείρησης | Ασφάλεια Ζωής | Ασφάλεια Σκάφους