Οικονομικά, Γρήγορα & Εύκολα Παράδοση Συμβολαίου στον Χώρο σας. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 147€ το 6μηνο. Ασφάλεια κατοικίας για πυρκαγιά και σεισμό από 9€ το μήνα. Ασφάλεια υγείας από 10€ το μήνα.

Αναζήτηση

NEWSLETTER
Λήψη σε HTML?

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – INTERLIFE – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Οι παρακάτω περιγραφόμενες ασφαλίσεις και εφόσον αυτές έχουν παρασχεθεί, δίδονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη σε τρίτους από ατυχήματα που προέρχονται από την κυκλοφορία οχημάτων. Για τις ασφαλίσεις αυτές, ισχύουν εφ' όσον δεν τροποποιούνται παρακάτω, οι Γενικοί Όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, οι Γενικές διατάξεις των Γενικών όρων ασφάλισης κυκλοφορίας οχημάτων (άρθρο 1 έως 18), όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την υπ' αριθμ. Κ4/585/78 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 795/78 ΦΕΚ ΔΑΕ-ΕΠΕ, όπως ισχύει, και του Ν.2496/97 όπου δεν τροποποιείται από τον ανωτέρω ειδικό όρο, καθώς και οι παρακάτω ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 1. - Έκταση Ασφάλειας

•  Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές ή ζημιές λόγω χρήσης, μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας και αποθεματικές ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου.

•  Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές που θα συμβούν εκτός της ελληνική επικράτειας.

Άρθρο 2. Πυρκαγιά και Πυρκαγιά απο τρομοκρατικές ενέργειες

Περιλαμβάνει τις ζημιές στο ανασφάλιστο αυτοκίνητο από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης, πτώση κεραυνού και έκρηξή του, καθώς και ζημιές από πυρκαγιά που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή όχι, από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση. Οι ενέργειες αυτές δεν πρέπει να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επαναστάσεως, πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών και άλλων ανωμάλων καταστάσεων. Ζημιές από εμπρησμό με δόλια πρόθεση δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση.

Άρθρο 3. Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες

•  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από πυρκαγιά που προκαλούνται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών, αρκεί αυτές να μην είχαν στόχο την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης.

•  Για την παραπάνω ασφάλιση η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της καταβολής του ποσού, όπως αυτό περιγράφεται στην 1 η σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 4. Ίδιες Ζημιές (Μικτή)

•  Η ασφάλιση ιδίων ζημιών καλύπτει ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο προκαλούμενες αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή και ανατροπή του.

•  Αν η ασφάλιση ιδίων ζημιών συμφωνήθηκε με απαλλαγή ορισμένου ποσού κατ΄ ατύχημα, τότε η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για την πέρα του ποσού της απαλλαγής ζημιά.

•  Η κατά των παραπάνω κινδύνων ασφάλιση, δεν καλύπτει ζημιές σε μη εργοστασιακά εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Για την κάλυψή τους απαιτείται ειδική γραπτή συμφωνία.

•  Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημιές εφ' όσον προξενήθηκαν σε χρόνο που το αυτοκίνητο έχει αυτογνωμόνως αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχο του.

•  Δηλούται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση ατυχήματος, ιδίων ζημιών στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από οδηγό ηλικίας κάτω των 25 ετών ή και πάνω από 70 ετών, ή από οδηγό που έλαβε για πρώτη φορά άδεια ικανότητας οδήγησης, που εκδόθηκε εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου προ της ημερομηνίας επέλευσης του ατυχήματος, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης.

•  Εξαιρούνται οι ζημιές στο κάτω τμήμα του οχήματος και στα ελαστικά του εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι ζημιές προκλήθηκαν μετά από σύγκρουση με άλλο γνωστό όχημα.

•  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το συμβάν να δηλώνεται σε Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή.

Άρθρο 5. Ολική Κλοπή

•  Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής του, εάν το καλυπτόμενο ποσό δεν είναι μικρότερο της πραγματικής αξίας.

•  Η υποχρέωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης ισχύει με την προϋπόθεση ότι η κλοπή δηλώθηκε αμέσως στην Αστυνομική Αρχή και γεννάται μόνο μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε σχετική μήνυση και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμα και δεν προκύπτει από πουθενά ότι το αυτοκίνητο έχει βρεθεί μέσα στην προθεσμία αυτή. Η Ασφαλιστική Εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή αποζημίωσης, έστω και αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εκτός εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να παρακρατήσει το αυτοκίνητό του επιστρέφοντας στην Ασφαλιστική Εταιρεία το ποσό της αποζημίωσης του. Ο μηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρείας που θα προκύψει από την αιτία αυτή.

•  Για την καταβολή της αποζημίωσης η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να ζητήσει: α) την παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου εγγράφου εντολής και ανεκκλήτου πληρεξουσιότητας, με την οποία θα δίνεται στην Ασφαλιστική Εταιρεία το δικαίωμα εάν επιθυμεί να πουλήσει το αυτοκίνητο εάν βρεθεί και να κρατήσει για τον εαυτό της το ποσό που κατέβαλε σαν αποζημίωση στον ασφαλισμένο.

β) την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, παρέχοντας την ευχέρεια στην Ασφαλιστική Εταιρεία να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας ή και της χρήσης ευρεθησομένου αυτοκινήτου, είτε στην Ασφαλιστική Εταιρεία και περιέχοντος (του προσυμφώνου) ρήτρα αυτοσύμβασης υπέρ της Εταιρείας είτε σε οποιονδήποτε τρίτο που θα υποδειχθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία.

γ) εφόσον το αυτοκίνητο έχει βρεθεί μέχρι την ημέρα της πληρωμής (μετά την παρέλευση των 90 ημερών), η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την πληρωμή εάν δεν προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας ή και της χρήσης του αυτοκινήτου σύμφωνα με τα παραπάνω στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του παρόντος άρθρου αναφερόμενα.

δ) βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (ΔΟΥ) περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας του, βεβαίωση ότι το κλεμμένο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος του ασφαλισμένου των προηγούμενων ετών.

•  Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο αντισυμβαλλόμενος / ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την Ασφαλιστική Εταιρεία αμέσως μετά την ανεύρεση του.

Η Εταιρεία, όταν λάβει γνώση για την ανεύρεση του αυτοκινήτου, υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο στη δηλωθείσα διεύθυνση του και να ζητήσει όπως εντός 10 ημερών δηλωθεί εγγράφως εάν επιθυμεί να κρατήσει το ευρεθέν αυτοκίνητο επιστρέφοντας την καταβληθείσα αποζημίωση. Σε περίπτωση μη απαντήσεως μέσα στη προθεσμία ο ασφαλισμένος εκπίπτει από το δικαίωμα του αυτό.

Άρθρο 6. Μερική Κλοπή

Καλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν καταστραφεί ή έχουν κλαπεί.

Η ασφάλιση Μερικής Κλοπής καλύπτει:

•  Τις ζημιές που έγιναν κατά την απόπειρα της κλοπής, την αφαίρεση εργοστασιακών τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που είναι στερεά προσδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του και μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) €.

•  Ζημιές αυτού του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Η ασφάλιση κλοπής παρέχεται μόνο, εφόσον υπάρχει η κάλυψη ολικής κλοπής και για τη 2 η περίπτωση πρέπει να υπάρχει η κάλυψη των ιδίων ζημιών.

•  Τα ηχοσυστήματα καλύπτονται μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) €. Η ανωτέρω κάλυψη δεν ισχύει για αυτοκίνητα τύπου cabrio .

Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές ζημιές από τη στέρηση χρήσης του αυτοκινήτου.

Εξαιρούνται οι ζημιές από οποιαδήποτε αιτία στις κουκούλες των αυτοκινήτων τύπου cabrio .

Ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώσει αμέσως την κλοπή στην Αστυνομική Αρχή και να προσκομίσει στην Εταιρεία αντίγραφο της μήνυσης και αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής μετά την ανεύρεση του αυτοκινήτου, στο οποίο να βεβαιώνονται οι ζημιές ή η αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

ΑΡΘΡΟ 7. Θραύση Κρυστάλλων

•  Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου εξαιρουμένων των φανών και καθρεπτών από σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή και απόπειρα κλοπής εφ' όσον για όλες τις περιπτώσεις έχει λάβει αποδεδειγμένα γνώση Αστυνομική Αρχή.

•  Το ποσό της αποζημίωσης θα καταβάλλεται εφόσον το αυτοκίνητο έχει επισκευαστεί και έχουν κατατεθεί τα πρωτότυπα τιμολόγια στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8. Φυσικά Φαινόμενα

•  Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένο αυτοκίνητο που προκαλούνται από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα και χαλάζι.

•  Δεν καλύπτονται ζημιές στη μηχανή του αυτοκινήτου από παγετό.

•  Για την παραπάνω ασφάλιση η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της καταβολής του ποσού, όπως αυτό περιγράφεται στην 1 η σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 9. Αστική Ευθύνη σε Πορθμεία και Κλειστούς Χώρους

Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, όταν αυτό βρίσκεται σε φορτηγίδα, πλοίου ή πορθμείου ή σιδηροδρόμου ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και οι ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την με οποιονδήποτε τρόπο διαμετακόμιση του αυτοκινήτου.

ΑΡΘΡΟ 10. Αστική Ευθύνη Πυρός Αυτοκινήτου

•  Καλύπτεται η αστική ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου σε περίπτωση πυρκαγιάς λόγω αυτανάφλεξης που θα ξεκινήσει από το αυτοκίνητο και θα επεκταθεί σε περιουσία τρίτων.

•  Πυρκαγιά που θα ξεκινήσει από το αυτοκίνητο και θα επεκταθεί σε περιουσία τρίτων από εμπρησμό ή άλλη αιτία, δεν καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση.

•  Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για κάθε ζημιά καθώς και η συνολική ευθύνη της δε μπορεί να υπερβαίνει το κεφάλαιο που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο για όλη την ετήσια διάρκεια του.

ΑΡΘΡΟ 11. Πυρκαγιά από Κακόβουλη Ενέργεια

•  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από εμπρησμό με αποδεδειγμένη δόλια πρόθεση τρίτων.

•  Για τη παραπάνω ασφάλιση η εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της καταβολής του ποσού, όπως αυτό περιγράφεται στην 1 η σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 12. Εξαγορά Παλαιότητας Ανταλλακτικών

•  Καλύπτεται η ολική αξία των βλαβέντων ανταλλακτικών.

•  Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο έχει κατασκευασθεί την τελευταία πενταετία.

ΑΡΘΡΟ 13. Προστασία Ασφαλίστρου λόγω ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς με υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου δεν αυξάνεται το Bonus – Malus .

ΑΡΘΡΟ 14. Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Αυτοκίνητο

Καλύπτονται μόνο οι υλικές ζημιές μέχρι του ανώτατου ασφαλιστικού ποσού, που προκαλούνται στο ασφαλισμένου αυτοκίνητο, από σύγκρουσή του με άλλο, ανασφάλιστο όχημα κατά το βαθμό και ποσοστό υπαιτιότητας που βαρύνει τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος. Η διαπίστωση του βαθμού της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος θα πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος επιληφθείσης Αστυνομικής Αρχής, Ποινική Δικογραφία). Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλιζομένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά το Νόμο εναντίον του υπεύθυνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς.

Η Εταιρεία, αποζημιώνοντας τον ασφαλισμένο, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα του κατά παντός τρίτου υπόχρεου προς αποζημίωση του ασφαλιζομένου. Ανεξάρτητα, απ' αυτό ο ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στην Εταιρεία, κάθε δικαίωμα του και δίνει σ' αυτήν το δικαίωμα και τη πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομα του, για αποζημίωση της από τον τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 15. Επείγουσα Αερομεταφορά

Παρέχεται από την εταιρεία η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων επείγουσας αερομεταφοράς σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Ελλάδος ενός μόνον βαριά τραυματισμένου οδηγού ή επιβάτη του ασφαλισμένου οχήματος που ενεπλάκη σε οδικό ατύχημα εντός Ελλάδος μέχρι του ποσού που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 16. Ασφάλιση Οικοσκευής

Αντικείμενο ασφάλισης: Οικιακός Εξοπλισμός

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι: Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από κεραυνό.

Ασφαλιζόμενος: Ο αναφερόμενος στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ισχύει το πρώτο (α) αναγραφόμενο επώνυμο, ή σε εταιρικές ιδιοκτησίες ο πρώτος (α) ομόρρυθμος εταίρος, ο διαχειριστής ή ο διευθύνον σύμβουλος οπότε και αφορά το περιεχόμενο κατοικίας του συγκεκριμένου ατόμου.

Τοποθεσία κινδύνου: Η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας εφόσον είναι κύρια κατοικία και σε κατοικημένη περιοχή.

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο: Το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο αυτό, εφόσον υφίσταται και άλλη ασφάλιση στην ίδια ή άλλη Εταιρεία, που (θα δηλωθεί σε περίπτωση ζημιάς) δια τους αυτούς κινδύνους το κεφάλαιο αθροίζεται και σε περίπτωση ζημιάς ισχύει συνασφαλιστικά.

Εάν δεν υφίσταται άλλη ασφάλιση το κεφάλαιο αφορά ασφάλιση σε Α' (πρώτο) κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 17. Teilkasko (Μερική Κάλυψη Ζημιών)

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις

•  Αστική Ευθύνη Τρίτων από Πυρκαγιά

•  Αστική Ευθύνη Τρίτων σε Πορθμεία και Κλειστούς χώρους

•  Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο αυτοκίνητο

•  Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες

•  Πυρκαγιά από κακόβουλες βλάβες

•  Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου

•  Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου

•  Ασφάλιση Ηχοσυστήματος

•  Φυσικά Φαινόμενα

•  Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες

•  Εξαγορά Παλαιότητας Ανταλλακτικών

•  Θραύση Κρυστάλλων Αυτοκινήτου

•  Προστασία Ασφαλίστρου (Β/Μ) λόγω ζημιάς

ΑΡΘΡΟ 18. Voll Kasko (Ολική Κάλυψη Ζημιών)

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις καλύψεις όπως αυτές αναφέρονται στο Teilkasko και επιπλέον:

•  Ίδιες Ζημιές (Μικτή) και Ίδιες Ζημιές από κακόβουλες ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι ζημιές α) στο πλευρικό τμήμα του αυτοκινήτου, στους προφυλακτήρες και στους φανούς β) εκδορές οι οποίες προέρχονται από τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

ΑΡΘΡΟ 19. Auto Basic (Ειδικό Πρόγραμμα)

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

•  Αστική Ευθύνη Τρίτων από Πυρκαγιά

•  Αστική Ευθύνη Τρίτων σε Πορθμεία και Κλειστούς χώρους

•  Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο αυτοκίνητο

•  Ασφάλιση Οικοσκευής

•  Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες

•  Νομική Προστασία

•  Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου

ΑΡΘΡΟ 20. Auto Extra (Ειδικό Πρόγραμμα)

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις καλύψεις όπως αυτές αναφέρονται στο Auto Basic και επιπλέον

•  Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου

•  Ασφάλιση Ηχοσυστήματος

•  Τροχαίο Ατύχημα Οδηγού

ΑΡΘΡΟ 21. Auto Super (Ειδικό Πρόγραμμα)

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις καλύψεις όπως αυτές αναφέρονται στο Auto Extra και επιπλέον

Ίδιες Ζημιές (Μικτή) και Ίδιες Ζημιές από κακόβουλες ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι ζημιές α) στο πλευρικό τμήμα του αυτοκινήτου, στους προφυλακτήρες και στους φανούς β) εκδορές οι οποίες προέρχονται από τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

ΑΡΘΡΟ 22. Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής Εταιρείας και Ασφαλισμένων

•  Οι ασφαλίσεις των άρθρων 2 έως 8, 11, 14 και 17 έως 21, καλύπτουν την πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων κατεστραμμένων ή κλαπέντων τμημάτων και εξαρτημάτων του κατά το χρόνο πληρωμής της ζημιάς.

•  Ο ασφαλισμένος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια για αποφυγή επέλευσης ή επαύξησης των ασφαλισμένων κινδύνων και να συμπεριφέρεται γενικά σαν συνετός ιδιοκτήτης αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης η Ασφαλιστική Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίσει στην οφειλόμενη αποζημίωση κάθε ζημιά που επήλθε από τη παράβαση της υποχρέωσης του.

•  Ειδικά για τις αναφερόμενες ασφαλίσεις της 1 ης παραγράφου, η παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του ατυχήματος στην Ασφαλιστική Εταιρεία εντός 30 εργασίμων ημερών συνεπάγεται την απαλλαγή της Ασφαλιστικής Εταιρείας από την υποχρέωση της για αποκατάσταση της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 23. Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισμα

•  Για όλες τις προαναφερόμενες καλύψεις (άρθ. 2-21) το ασφαλιζόμενο ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρείας από ένα ή περισσότερα ατυχήματα μέσα στην ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδους ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων. Η ευθύνη της Ασφαλιστικής Εταιρείας δεν δύναται να υπερβεί το ασφαλισμένο ποσό και αν ακόμη από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι. Στην ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους από τη μεταφορά του οχήματος και των ζημιών από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο το ασφαλιστικό ποσό ισχύει κατ' ατύχημα.

•  Η Ασφαλιστική Εταιρεία δικαιούται αντί να καταβάλλει χρηματική αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου.

•  Αν το ασφαλισμένο ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών (άρθρο 198 ΕΝ).

•  Στις περιπτώσεις των άρθρων 2-21 εφόσον το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στο συνολικό ασφαλισμένο ποσό, εφαρμόζεται κατ' αναλογία τα από το άρθρο 24 των παρόντων όρων οριζόμενα.

•  Τα έξοδα, τέλη και Λοιποί φόροι εξόφλησης της αποζημίωσης, βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 24. Υπολογισμός Αποζημίωσης

•  Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται σα βάση η αξία του αυτοκινήτου ή των βλαβέντων ανταλλακτικών αυτού κατά το χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης λαμβανομένης υπ' όψη της φθοράς και παλαιότητας των. Ανάλογα λοιπόν με το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου θα αφαιρείται ποσοστό παλαιότητας από την αξία των καινούργιων ανταλλακτικών. Έτσι με τη συμπλήρωση του 2 ου χρόνου μείωση 5%. Για κάθε ένα χρόνο που θα προστίθεται η μείωση θα αυξάνει κατά 5% και με την συμπλήρωση των 10 ετών η μείωση θα φτάνει το 50%.

•  Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους, αναφερόμενες στην κτήση του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της αποζημίωσης, εφ' όσον ο δικαιούχος του ασφαλίσματος κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής των. Σε περίπτωση μερικής ζημιάς, εφ' όσον η ασφαλισμένη αξία του αυτοκινήτου έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς η Ασφαλιστική Εταιρεία δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών το ποσό που αναλογεί στους επιβαρύνοντας αυτά δασμούς.

•  Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος να προβεί σε αποκατάσταση ολική ή μερική της ζημιάς του, χωρίς να θέσει προηγουμένως το αυτοκίνητο του στη διάθεση της Ασφαλιστικής Εταιρείας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

•  Σε περίπτωση ατυχήματος δεν επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα λόγω ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 25. Διαιτησία

Σε περίπτωση ύπαρξης μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω καλύψεις, οι διαφορές λύνονται μόνο διαιτητικά σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απευθύνεται προς το άλλο μέρος με συστημένη επιστολή προτείνοντας και το δικό του διαιτητή. Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να γνωστοποιήσει το δικό του διαιτητή προς το άλλο μέρος και προς το διαιτητή του, διαφορετικά ο άλλος διαιτητής διορίζεται από το Πρωτοδικείο του τόπου της διαιτησίας κατόπιν αίτησης του. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες από του κατά τα παραπάνω διορισμού των διαιτητών, εκτός αν αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας και συμφωνούν σε αυτό και οι δύο διαιτητές. Η διαιτησία διεξάγεται στη έδρα της εταιρείας.

Αν οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν πρέπει μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα της διαφωνίας, να ορίσουν ένα επιδιαιτητή. Εάν αδυνατούν να συμφωνήσουν στο διορισμό επιδιαιτητή, τον επιδιαιτητή ορίζει το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατόπιν αίτησης ενός διαιτητού ή ενός των μερών κατά τη διαδικασία του άρθρου 878 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αν ο διορισθείς διαιτητής δεν αναλάβει αμέσως το έργο της διαιτησίας ή απουσιάσει δύο φορές συνεχώς από τη προσδιορισθείσα συνεδρίαση ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο κωλύεται στο έργο του, ο άλλος διαιτητής οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στα μέρη, προκειμένου να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος τη διαιτησία μέρους. Η αντικατάσταση γίνεται με την ίδια με τον διορισμό διαδικασία. Η αντικατάσταση είναι αναγκαία και όταν έχει διορισθεί επιδιαιτητής.

Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται αμέσως μετά την έκδοση της στα μέρη. Αυτή, είναι αμετάκλητη, υποχρεωτική και δεσμευτική και για τα δύο μέρη.

Η διαιτητική απόφαση αναφέρει υποχρεωτικά ποιος με βάση την αρχή της ήττας και της νίκης επιβαρύνεται με την αμοιβή των διαιτητών, του επιδιαιτητή και τα τέλη και έξοδα της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 26. Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Για όλες τις προαναφερόμενες καλύψεις (άρθρα 2-21) ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του άρθρου 27 καθώς και:

α. Ζημίες προξενούμενες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο συνεπεία κακής συντήρησης του.

β. Ζημιές προκαλούμενες στα ελαστικά του αυτοκινήτου εφόσον αυτές δε συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση.

γ. Επί ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

δ. Ζημιές που θα προξενηθούν σε χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών προοριζομένων για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή σε οδούς που απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία και

ε. Ζημιές προξενούμενες άμεσα ή έμμεσα συνεπεία δολιοφθοράς ενεργούμενης από πρόσωπα που δρουν κατ' επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης.

στ. Ανώτατο όριο ευθύνης σε ζημιές σώματος οχημάτων από την ίδια αιτία στον ίδιο τόπο. Σχετικά με όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις του σώματος του οχήματος, ρητά συμφωνείται ότι το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας σε περίπτωση ζημιάς σε περισσότερα από ένα σώματα οχημάτων του ιδίου ιδιοκτήτη, από την ίδια αιτία και στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμβολαίων μας, δε μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€). Η παρούσα υπερισχύει κάθε τυχόν αντιθέτου αναφερομένης στο παρόν συμβόλαιο.

ΑΡΘΡΟ 27. Γενικές Εξαιρέσεις

Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενήθηκαν:

•  Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης και του οδηγού του αυτοκινήτου είτε των προστηθέντων υπ' αυτών προσώπων στην οδήγηση του αυτοκινήτου.

•  Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή μη αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).

•  Από τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά τη κήρυξη του πολέμου), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες,, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους.

•  Άμεσα ή έμμεσα αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο.

•  Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, χαλάζι, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλης φυσικής διαταραχής, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

•  Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για τη κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Άδεια της οποίας η ισχύς έχει λήξει κατά το χρόνο ατυχήματος. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει.

•  Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος.

•  Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του.

•  Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το αυτοκίνητο φορτίο.

•  Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκ της άδειας κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος.

•  Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος που μεταδόθηκε από αυτό ή από τη διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως του οχήματος, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

•  Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

•  Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων.

•  Υπό ή επί ειδικού τύπου οχημάτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας ασφαλιζομένων για ατυχήματα εντός συγκεκριμένου χώρου εφόσον τα ατυχήματα προκληθούν εκτός του χώρου αυτού.

•  Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, εξαιρούνται ζημιές που προξενήθηκαν μέσα σε οχηματαγωγά ή σε φορτηγίδα ή σε οποιοδήποτε πλοίο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά καθώς και οι ζημιές προκαλούμενες σε τρίτους κατά τον καθ' οποιονδήποτε τρόπο διαμετακόμισης του ασφαλιζόμενου οχήματος.

•  Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγοράς ποινών που επιβλήθηκαν από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές συνεπεία παραβάσεως νόμων ή αστυνομικών διατάξεων από τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης όπως και των σχετικών δικαστικών εξόδων που προήλθαν από αποφάσεις των ως άνω αρχών.

•  Σε θημωνιές και σε κάθε φύσης γεωργικά προϊόντα συνεπεία πυρκαγιάς που προκλήθηκε από θεριστικά ή αλωνιστικά οχήματα ή από θεριζοαλωνιστικά ή χορτοκοπτικά μηχανήματα.

•  Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, κάθε φύσης υπόγειες εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και βόθρων εφ' όσον οι ζημιές προκλήθηκαν από το βάρος του ασφαλιζόμενου οχήματος.

•  Ζημιές που προξενούνται από το ασφαλισμένο όχημα, όταν τούτο κινείται επί πεζοδρομίου ή πεζοδρόμου.

•  Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον αυτές οι ζημιές οφείλονται σε κακή συντήρηση του αυτοκινήτου, καθώς επίσης και ζημιές ή απώλειες τιμαλφών ειδών ή χρημάτων μεταφερομένων από τους επιβαίνοντες.

•  Υπό ή επί ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων προερχόμενες ή όχι κατά τη μετακίνηση αυτών, αλλά από τη λειτουργία τους ως εργαλεία, εκτός εάν υφίσταται ειδική αντίθετη συμφωνία.

Στις ανωτέρω εξαιρέσεις των περιπτώσεων 1 έως 21, αν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης ή αντισυμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 28. Νομική Προστασία

Της κάλυψης Νομικής Προστασίας μέχρι του ανώτατου ασφαλιστικού ποσού κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης κα μόνο για όσες υποθέσεις σχετίζονται με το ασφαλισμένο όχημα, απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια τους οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα.

Η Νομική Προστασία παρέχεται

•  Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.

•  Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.

•  Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους.

•  Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κύριου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος («νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος»).

Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη προφύλαξης έννομων συμφερόντων πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η Νομική Προστασία αποκλείεται

•  Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από το Νόμο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κατόχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος, που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.

•  Αν ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

•  Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια του ασφαλισμένου.

•  Για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του.

•  Όταν η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι, εξωτερικό ή εμφύλιο, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

•  Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή τριάντα (30) ημέρες, από τη λήξη του ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο.

Η Έκταση της Νομικής Προστασίας

•  Η Εταιρεία αναλαμβάνει:

α) Την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης (ελάχιστα όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων). Ο δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος στο αρμόδιο δικαστήριο.

β) Την καταβολή αποζημιώσεων των μαρτύρων, που κλητεύτηκαν από το δικαστήριο, καθώς επίσης και την καταβολή των νομίμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.

γ) Την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου στην έκταση που οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βαρύνουν το λήπτη της ασφάλισης ή / και τον ασφαλισμένο.

•  Η Εταιρεία δεν καταβάλλει εκτός εάν εγγράφως τα προεγκρίνει:

α) Εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού που δεν είναι ανάλογα με την έκταση της νίκης / ήττας του ασφαλισμένου ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον δίκαιο.

β) Εκείνες τις δαπάνες, που, αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει τρίτος.

γ) Εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζομένου.

δ) Τις δαπάνες για δικαστικές ή εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.

Πρόσωπα που Καλύπτονται

•  Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την Ασφαλιστική Σύμβαση ανήκει στο λήπτη της ασφάλισης ή / και στον ασφαλιζόμενο. Η Εταιρεία όμως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος.

•  Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για τη προφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζόμενου.

•  Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζομένου από τους ίδιους όρους, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης

•  Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.

•  Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να παραβαίνει τη διάταξη.

•  Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος, ο αντίδικος ή τρίτος άρχισε για πρώτη φορά ή υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις, ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.

Υποχρεώσεις του Λήπτη στη ζημιά

Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται:

•  Να ειδοποιήσει την Εταιρεία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός.

•  Να ενημερώσει πλήρως την Εταιρεία σχετικά με τα πραγματικά και αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης.

•  Να κάνει κάθε πράξη για το συμφέρον του σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου.

•  Να προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στην Εταιρεία, όταν εκείνη τα ζητήσει.

•  Να δώσει πληρεξούσιο στο δικηγόρο που θα αναλάβει, να προφυλάξει τα συμφέροντα του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.

•  Να μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς κάθε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

•  Να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερες ενέργειες αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει κάθε τι που θ' αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.

•  Να υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην Εταιρεία.

•  Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δε γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως, αν αυτό οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.

Επιλογή Δικηγόρου και Ανάθεση Εντολής

•  Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος το δικηγόρο που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή κατά την οποία δικαιούται να ζητήσει παρέμβαση της Εταιρείας, βάσει της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Εάν παραλείψει να επιλέξει δικηγόρο, η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του.

•  Η εντολή προς το δικηγόρο δίνεται μόνο από την Εταιρεία «ονόματι και εντολή» του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζομένου. Εάν παρά ταύτα, ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος δώσει απευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει ασφαλιστική προστασία, εκτός εάν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απευθείας από τους ανωτέρω, θα είχε ως συνέπεια τον αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων τους και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρεία την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.

•  Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στο λήπτη της ασφάλισης ή / και στον ασφαλιζόμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.

Λοιπές Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Εταιρείας

•  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, εφόσον το ζητήσει ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος, την υποχρέωση πριν την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να προφυλάξει τα συμφέροντα του, καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.

•  Η Εταιρεία μπορεί να εξετάσει, αν η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζόμενου κρίνεται αναγκαία.

Σε περίπτωση που του αρνηθεί την ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει αιτιολογημένα την άρνηση της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Στην περίπτωση αυτή, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλιζόμενος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη απόφαση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που θα διορισθεί σχετικά με την ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Η απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, Εταιρεία, λήπτη της ασφάλισης ή / και ασφαλιζόμενο, εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης.

Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος καθώς και η Εταιρεία νομίζουν ότι η απόφαση του δικηγόρου απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί το καθένα από αυτά να ζητήσει το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δ. Αν από τη διαιτητική απόφαση προκύψει ότι, η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζομένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν την Εταιρεία, διαφορετικά το λήπτη της ασφάλισης ή / και τον ασφαλιζόμενο.

α) Όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της Εταιρείας για την ύπαρξη υποχρεώσεως της για ασφαλιστική προστασία του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζόμενου, τότε κάθε πληρωμή γίνεται στα Γραφεία της.

β) Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρεία να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα κ.λ.π.) μεγαλύτερο από το σύνολο του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Απόδοση Δαπανών στο Λήπτη

•  Απαιτήσεις του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζόμενου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε άντ' αυτού η Εταιρεία, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στο λήπτη της ασφάλισης ή / και στον ασφαλιζόμενο αποδίδονται στην Εταιρεία.

•  Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την Εταιρεία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης που του έχουν μεταβιβαστεί.

Ιδιαίτερα, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Ανεξάρτητα απ' αυτό, ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στην Εταιρεία κάθε παρόμοιο δικαίωμα του και δίνει σ΄ αυτήν το δικαίωμα και τη πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει αυτή, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομα του, για αποζημίωση της από τον τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 29. Τροχαίο Ατύχημα Οδηγού

Ορισμοί: Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται:

Ασφαλιζόμενος, ο οδηγός του αναφερόμενου στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου δεν καλύπτεται ο οδηγός δικύκλου.

Δικαιούχοι, για να λάβουν το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό, στην περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου, τα πρόσωπα που θα εκαλούντο στην κληρονομιά του ασφαλιζομένου σύμφωνα με τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής» ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχή εκ διαθήκης).

Ατύχημα, θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του συμβαλλομένου ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων και που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο σωματική βλάβη που είναι εμφανής στο εξωτερικό μέρος του σώματός του, ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.

Ανώτατο Ασφαλιστικό ποσό, το χρηματικό ποσό, που θα καταβληθεί, κατ' ανώτατο όριο σε περίπτωση συνδυασμού των παροχών και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμία περίπτωση το κεφάλαιο του θανάτου από ατύχημα για τον καλυπτόμενο οδηγό.

Αντικείμενο Ασφάλισης

•  Η παρούσα κάλυψη καλύπτει το τροχαίο ατύχημα που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ο οδηγός, υπέρ του οποίου συνάφθηκε η ασφάλιση του καλυπτόμενου από το ασφαλιστήριο οχήματος (εκτός δικύκλου) εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης του αυτοκινήτου και εφόσον τούτο (ατύχημα) συνιστά την αποδεδειγμένα άμεση, αποκλειστική και ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία των οριζομένων στις παρακάτω περιπτώσεις θανάτου από τροχαίο ατύχημα και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Η από τον παρόντα Όρο προβλεπόμενη ασφάλιση καλύπτει τον οδηγό και καταβάλλεται από την Εταιρεία ως ασφάλισμα Ατυχημάτων.

•  Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το περιεχόμενο του παρόντος Όρου και των τυχόν Προσθέτων Πράξεων.

Θάνατος από τροχαίο Ατύχημα

Αν επέλθει θάνατος του ασφαλιζομένου συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το προβλεπόμενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. Αν δικαιούχος συντελέσει «εκ προθέσεως» με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, στη συντόμευση της ζωής του ασφαλιζομένου, η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Εταιρείας και δεν παράγει καμία υποχρέωση σε βάρος της.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στην Εταιρεία των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2. Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου

3. Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού 4. Κληρονομητήριο 5. Ποινική δικογραφία.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στη πλήρη απόδειξη του δικαιώματος του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση η Εταιρεία καταβάλλει ολόκληρο το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι' αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής:

α) Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.

β) Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ασφαλιζόμενο ισοβίως ανίκανο για κάθε εργασία.

γ) Ολική διαρκής παράλυση.

Υποχρεώσεις σε περίπτωση αποζημίωσης

•  Σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να θεμελιωθεί βάσει του παρόντα Όρου αξίωση για θάνατο ή ανικανότητα, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει έγγραφα τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή του και οφείλει να διευκολύνει την Εταιρεία σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας.

Επίσης, υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα, που θα απαιτεί η Εταιρεία από γιατρό που υποδεικνύεται απ' αυτήν.

Η παράβαση από τη Λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεων του συνεπάγεται την έκπτωση του ασφαλισμένου από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από την παρούσα σύμβαση.

Ενέργειες της Εταιρείας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσης της για καταβολή αποζημίωσης.

•  Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου ή του δικαιούχου, υπό την απαραίτητη σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση, ότι η ευθύνη του ατυχήματος βαρύνει αποκλειστικά και τελεσίδικα τον οδηγό του ασφαλιζομένου οχήματος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποζημίωσης, προσκομίζονται στην Εταιρεία τα πρωτότυπα των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών.

•  Καμία αξίωση δε μπορεί να ασκηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά της Εταιρείας, πριν από τη πάροδο τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση σ' αυτή όλων των αιτηθέντων αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών.

•  Η επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται από ίδια αντίληψη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Αποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων, που καταχωρείται στο Βιβλίο Συμβάντων των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, χωρίς, όπως αμέσως παραπάνω αναγράφεται, προηγούμενη ή άμεσα επακόλουθη διαπίστωση της δήλωσης από την Αρχή.

Συντρέχουσες Περιπτώσεις Αξιώσεων

•  Αν συνεπεία ατυχήματος υπάρξει τυχόν, βάσει του παρόντα όρου, περίπτωση συρροής αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα και θάνατο, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την προβλεπόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση για μία από τις περιπτώσεις αυτές.

•  Αν μετά τη πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά πάντως μέσα σ' ένα (1) έτος από την ημέρα του ατυχήματος το αργότερο, επέλθει απ' αυτό θάνατος καλυπτόμενος από τον παρόντα όρο, η Εταιρεία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού του προβλεπόμενου για το θάνατο (εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο) και του καταβληθέντος λόγω μονίμου ανικανότητας.

Ακύρωση Κάλυψης

Η κάλυψη τερματίζεται αυτόματα μετά από ατύχημα το οποίο τυχόν είτε συνέπεια το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλιζόμενου. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιστρέφεται τυχόν αναλογούν ασφάλιστρο για την υπόλοιπη περίοδο.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τη παρούσα κάλυψη:

•  Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασφαλιζόμενου.

•  Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση μέθης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΚΟΚ ή είναι αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος.

•  Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα, χαλάζι, θύελλα, κατολίσθηση εδάφους, έκρηξη ηφαιστείου κ.λ.π.

•  Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις.

•  Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και επιδείξεις (επίσημους ή μη).

•  Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις.

•  Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής αφαίρεσή της.

•  Οι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις.

•  Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα ολικά ή μερικά σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της.

•  Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους προβλέπονται από την άδεια κυκλοφορίας ή το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω από το όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

•  Οποιοδήποτε τροχαίο Ατύχημα εφόσον ο οδηγός δεν φέρει Ζώνη Ασφαλείας.

•  Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη γι' αυτό χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο Ασφάλισης: Οι παρόντες όροι έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαφόρων καλύψεων Οδικής Βοήθειας παρεχόμενες στα ασφαλισμένα οχήματα και στους επιβαίνοντες που ασφαλίστηκαν στο Πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας από βλάβη και ατύχημα.

Προϋποθέσεις Ισχύος: Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται το ασφαλιζόμενο όχημα να μην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια και να παραμένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλιζόμενου.

Ορισμοί

Ασφαλισμένος: Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά το νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν στο ασφαλισμένο όχημα.

Ασφαλισμένο Όχημα: Το όχημα για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης ή και Χερσαίων Οχημάτων από την INTERLIFE ΑΑΕΓΑ.

Ι.Χ. αυτοκίνητο, Ι.Χ. mini bus , κάτω των 9 θέσεων και βάρους κάτω των 3,5 τόνων, μοτοσικλέτες > 250 cc .

Ζημία: Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρείας.

Βλάβη: Θεωρείται όταν το όχημα δε μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζημιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή μηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του.

Ατύχημα: Κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό που αφορά το όχημα ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου και που εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της πορείας του.

Στενοί Συγγενείς: Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθμού, ο σύζυγος, οι αδερφοί και αδερφές του ασφαλισμένου.

Διάρκεια επισκευής: Ως χρονική διάρκεια επισκευής εννοούμε όχι το χρονικό διάστημα μεταξύ παράδοσης και παραλαβής του οχήματος, αλλά μόνον τον καθαρό χρόνο επισκευής.

Εταιρεία: Η αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία Βοήθειας INTER PARTNER ASSISTANCE .

Ισχύς των Καλύψεων

Οι καλύψεις του συμβολαίου αρχίζουν να ισχύουν και παραμένουν ισχύουσες σύμφωνα με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του.

Γεωγραφικά Όρια

Οι αναφερόμενες καλύψεις στα άρθρα 1, 2 παρέχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι αναφερόμενες καλύψεις στα άρθρα 3, 4, 5, 6, παρέχονται στην Ελλάδα για απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου και στο Εξωτερικό. Οι αναφερόμενες καλύψεις στα άρθρα 7, 8, 9, ισχύουν μόνο στο εξωτερικό.

Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό προσφέρονται, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου: Αγγλία, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, Αίγυπτος, Ανδόρα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Λιχτενσταϊν, Μαρόκο, Μονακό, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, χώρες Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), Λευκορωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία, Φιλανδία, F . Y . R . O . M . (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία). Κάθε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων, θα γίνεται με έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 1. Τοπική Προσπάθεια Αποκατάστασης της Ζημιάς

Η Εταιρεία σε περίπτωση ζημιάς του ασφαλισμένο οχήματος: οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα της επιτόπου προσπάθειας αποκατάστασης της ζημιάς με την αποστολή ενός συνεργάτη της.

ΑΡΘΡΟ 2. Ρυμούλκηση του Οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο

Η Εταιρεία σε περίπτωση αποτυχίας της επιτόπου προσπάθειας αποκατάστασης της βλάβης, ή ατυχήματος θα φροντίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες να αναλάβει την οργάνωση και τα έξοδα ρυμούλκησης του οχήματος προς το πλησιέστερο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων του τόπου συμβάντος. Εκεί παύει η υποχρέωση της εταιρείας όσον αφορά την οργάνωση και ανάληψη άλλων μεταφορών για το ίδιο περιστατικό.

Σε περίπτωση ανάρσυσης από χαντάκι κ.λ.π. καλύπτεται μέχρι το ποσό των 200 ευρώ. Στο εξωτερικό η Εταιρεία θα αναλαμβάνει τα έξοδα ρυμούλκησης μέχρι 150 ευρώ. Τα έξοδα άνω του ποσού αυτού βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

α. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει ειδοποιήσει εγκαίρως το κέντρο συναγερμού της Εταιρείας και να έχει διαβιβάσει τις αναγκαίες πληροφορίες για την οργάνωση της ρυμούλκησης του οχήματος.

β. Τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 3. Μεταφορά / Επαναπατρισμός του οχήματος σε συνεργείο του τόπου κατοικίας

•  Μεταφορά / Επαναπατρισμός

Η εταιρεία αναλαμβάνει, είτε εντός Ελλάδας είτε στο εξωτερικό, την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος μέχρι ένα συνεργείο της επιλογής του ασφαλισμένου, στον τόπο κατοικίας, όταν αυτό κρίνεται μη επισκευάσιμο επιτόπου (3.2.) μετά από βλάβη ή ατύχημα και επαναπατρισμό (3.3.). Η μεταφορά / επιστροφή των οχημάτων στον τόπο κατοικίας (για ζημιές εντός Ελλάδος) γίνεται εντός 3 ημερών.

•  Ορισμός του μη επισκευάσιμου Οχήματος

Στο εξωτερικό: Μη επισκευάσιμο εννοείται το όχημα του οποίου η διάρκεια των επισκευών μετά από βλάβη ή ατύχημα είναι μεγαλύτερη των 3 ημερών. Στην Ελλάδα: Μη επισκευάσιμο εννοείται το όχημα του οποίου η επισκευή μετά από βλάβη ή ατύχημα δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ούτε εντός της επόμενης εργάσιμης από την ακινητοποίηση του ημέρας. Σε περίπτωση που το συμβάν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας, ο χρόνος επισκευής υπολογίζεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

•  Ορισμός του μη επαναπατρίσιμου οχήματος

Η Εταιρεία δεν οργανώνει τον επαναπατρισμό για οχήματα των οποίων τοι κόστος επισκευής, στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερο της αξίας του ιδίου οχήματος ιδίας ηλικίας στην Ελληνική αγορά.

ΑΡΘΡΟ 4. Επιστροφή / Επαναπατρισμός των επιβαινόντων στην κατοικία

Η Εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής των επιβατών στην κατοικία είτε σε (Α' θέση) σιδηροδρομικώς όταν η διαδρομή δεν υπερβαίνει τις 6 ώρες, είτε αεροπορικώς (οικονομική θέση), κατόπιν βλάβης ή ατυχήματος του οχήματος που δεν δύναται να διορθωθεί:

Στην Ελλάδα: εντός της επόμενης ημέρας από την ακινητοποίηση του.

Στο Εξωτερικό: εντός 3 ημερών από την ακινητοποίηση του ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 5. Έξοδα Διανυκτέρευσης

Η Εταιρεία αναλαμβάνει, σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης δε μπορεί να ολοκληρωθεί αυθημερόν, τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των συνεπιβατών στον τόπο επισκευής. Κατά μέγιστο μέχρι 3 διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των 45 ευρώ ανά άτομο τη νύχτα στην Ελλάδα και 90 ευρώ ανά άτομο τη νύχτα στο εξωτερικό, με μέγιστο ποσό τα 270 ευρώ συνολικά για κάθε διανυκτέρευση. Οι παροχές των άρθρων 4 και 5 δεν συμψηφίζονται.

ΑΡΘΡΟ 6. Εισιτήριο για την ανάκτηση του οχήματος μετά την επισκευή

Η Εταιρεία αναλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα του οδηγού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτός καθορίσει για ανάκτηση του οχήματος κατόπιν:

•  Επισκευής που δεν ήταν δυνατόν να γίνει εντός των καθοριζομένων στο άρθρο 4 χρονικών ορίων και είχε ως αποτέλεσμα τον επαναπατρισμό / μεταφορά των ασφαλισμένων.

•  Ανάρρωσης του οδηγού που επαναπατρίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 7. Έξοδα Φύλαξης

Μετά την επισκευή του οχήματος, η Εταιρεία θα αναλαμβάνει επίσης και τα έξοδα φύλαξης μέχρι την ανάκτηση του από τον ασφαλισμένο μέχρι το ποσό των 150 ευρώ και μέγιστη περίοδο φύλαξης 15 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 8. Νομική Προστασία στο Εξωτερικό μέχρι 3.000 ευρώ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος, τα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου προκειμένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του μέχρι 3.000€.

ΑΡΘΡΟ 9. Ποινική Εγγύηση στο Εξωτερικό μέχρι 3.000 ευρώ

Η Εταιρεία σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος στο εξωτερικό αναλαμβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισμένου έως το ποσό των 3.000€. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός 3 ημερών.

Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου

ΑΡΘΡΟ 10. Αναγγελία Βλάβης / Ατυχήματος για παροχή Οδικής Βοήθειας

Για να μπορέσει να επέμβει η Εταιρεία εντός των συντομότερων προθεσμιών, ο ασφαλισμένος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί αντί αυτού και στη θέση του, θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο, τηλεφάξ:

α) Το όνομα του ιδιοκτήτη

β) Τόπο κατοικίας του ιδιοκτήτη

γ) Τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου: αριθμό κυκλοφορίας, μοντέλο, χρώμα

δ) Τον τόπο(ακριβή) και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήματος

ε) Έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρεία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει

στ) Αριθμό κάρτας / Συμβολαίου.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. Εάν δε δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία κι όσα άλλα ζητηθούν από την Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τον εξυπηρετήσει. Κατά το διάστημα που θα μεσολαβήσει από την κλήση του ασφαλισμένου μέχρι την άφιξη του συνεργείου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να παραμείνει στο αυτοκίνητο του. Ο ασφαλισμένος θα αποδέχεται τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρεία όσον αφορά στη χρήση μέσων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11. Ζημιές κατά τη διάρκεια της Μεταφοράς του οχήματος

Κατά τη μεταφορά του οχήματος η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν θα έχει υποστεί το ασφαλισμένο όχημα.

Η αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης – εκφόρτωσης, θα επιβαρύνει εφόσον αποδειχθεί, το Συνεργάτη – Μεταφορέα. Συγκεκριμένα ο συνεργάτης πριν προβεί στη μεταφορά ασυνόδευτου οχήματος θα συντάσσει παρουσία του ασφαλιζομένου ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασμό του, αναλυτική έκθεση ζημιών και εξαρτημάτων, του οχήματος. Η έκθεση αυτή προσυπογράφεται από τον ασφαλιζόμενο ή οποιονδήποτε άλλον ενεργεί για λογαριασμό του, τόσο πριν τη μεταφορά όσο και κατά την παραλαβή του οχήματος στο τελικό συνεργείο μεταφοράς. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής επιδίδεται και στον ασφαλιζόμενο.

Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και του μεταφορέα κατά τη παράδοση πρέπει να μεταβιβάζονται στην Εταιρεία εντός 24ωρου. Πέραν αυτού του χρονικού πλαισίου καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 12. Περιορισμός των Επιζήμιων Επιδράσεων

Ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν άντ' αυτού οφείλουν, να χρησιμοποιούν κάθε μέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα από την ώρα του συμβάντος.

ΑΡΘΡΟ 13. Εξοφλήσεις / Χρηματικά όρια

•  Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου, ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άμεση επαφή με το κέντρο βοήθειας της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-9460249 προς αναγγελία της ζημιάς. Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις, η παροχή των υπηρεσιών του παρόντος, σε είδος μέσω του διεθνούς δικτύου της.

Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρεία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρέχει το δικαίωμα συμφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή μέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωμα απαίτησης του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλισμένος άνευ έγκρισης της Εταιρείας.

Τυχόν πληρωμές αποζημιώσεων από την Εταιρεία γίνονται στην έδρα της εντός 15 εργασίμων ημερών από την στιγμή αναγνώρισης της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσης της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από τη στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζημιώσει.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζημίωσης πριν την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην εταιρεία τα πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση μερικής αποζημίωσης η Εταιρεία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε.

Κάθε αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόμισμα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ημέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισμένο και όχι κατά την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από την Εταιρεία, με βάση την τιμή αγοράς ξένων χαρτονομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με τον διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δε θα επανεξετάζεται.

•  Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Εξαιρέσεις :

•  Οι καλύψεις Οδικής Βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 90 συνεχών ημερών.

•  Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται άτομα:

α) Με δευτερεύουσα κατοικία στο εξωτερικό

β) Φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισμού

γ) Καθώς και άτομα μη έχοντα νόμιμη διεύθυνση κατοικίας ενός της Ελλάδος.

•  Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση για έξοδα τα οποία πληρώθηκαν κατευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας.

•  Επιπλέον δεν καλύπτονται τα ατυχήματα, θάνατοι και βλάβες συνέπεια:

α. Πολέμων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ημεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τρομοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών.

β. Αυτοτραυματισμών εκ προθέσεως, συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις.

γ. Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε στοιχήματα, ιπποδρομίες, ποδηλατοδρομίες, αγώνες ταχύτητας μοτοσικλετών ή επιδείξεις.

δ. Συμμετοχής σε επιθέσεις πλην της περίπτωσης άμυνας.

ε. Συμμέτοχής σε αθλητικούς αγώνες επί επαγγελματικής βάσης ή σε προετοιμασία αγώνων.

στ. Αμέσως ή εμμέσως προξενηθείσες ή αποδιδόμενες ή προερχόμενες εξ' ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ μόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή άλλα πυρηνικά αντικείμενα.

ζ. Προϋπαρχούσης, επαναλαμβανόμενης, χρόνιας ασθένειας η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή από τον ασφαλισμένο και την οποία υπόκειται θεραπεία.

η. Συνεπειών εγκυμοσύνης εντός τριών μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού.

θ. Ψυχολογικών ή ψυχιατρικών ασθενειών.

ι. Χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών και ναρκωτικών ουσιών, εκτός αυτών που λαμβάνονται κατόπιν ιατρικής συνταγής.

κ. Σωματικών βλαβών ή ασθενειών οφειλομένων σε απόπειρα αυτοκτονίας.

•  Εκτός των γενικών εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:

α. Παραβίαση κλειδαριάς

β. Ι.Χ. που χρησιμοποιούνται ως ταξί και ενοικιαζόμενα οχήματα, καθώς επίσης και ρυμούλκα και ρυμουλκούμενα οχήματα.

γ. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση μη παραλαβής του οχήματος από τον ασφαλισμένο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του.

δ. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος από έλλειψη καυσίμων, απώλεια κλειδιών ή όταν απαιτείται παραβίαση κλειδαριάς ή σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

ε. Για ζημιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθμιστικών διατάξεων ου αφορούν τον αριθμό μετακινούμενων ατόμων, βάρος αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρονται ή ο τρόπος με τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά.

στ. Η κάλυψη για βοήθεια δεν ισχύει στους επιβαίνοντες του ασφαλισμένου οχήματος που μεταφέρονται τυχαία και επιβιβάστηκαν μετά από ωτοστόπ.

ζ. Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις κ.λ.π. οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών , κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες, σεισμοί κ.λ.π., η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας.

η. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειμένου να ελευθερωθεί το αυτοκίνητο του ασφαλισμένου.

θ. Εάν στο διάστημα αναμονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισμένος εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιονδήποτε προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το αυτοκίνητο του.

ι. Εάν το εξυπηρετούμενο αυτοκίνητο υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, μακρινών φώτων μεμονωμένα, φώτων πορείας μεμονωμένα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας.

κ. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.

λ. Εάν το αυτοκίνητο του ασφαλισμένου βρίσκεται σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σημείο που για την πρόσβασή του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat ή πλοίο και έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος, η Εταιρεία οφείλει να το εξυπηρετήσει όμως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισμένο εάν και εφόσον πρόκειται για δαπάνη την οποία θα είχε δαπανήσει ο ασφαλισμένος ακόμα και αν δεν είχε επέλθει η ζημιά.

μ. Εάν το εξυπηρετούμενο όχημα βρίσκεται μέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη, ή άμμο μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυμούλκηση του οποίου απαιτείται ειδικό όχημα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό κ.λ.π.), η Εταιρεία μέσω του συνεργάτη της θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει να ανασύρει το αυτοκίνητο, με ανώτατο όριο κάλυψης 200 ευρώ.

Σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η ανάσυρση η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για τη συγκεκριμένη ανάσυρση. Εάν τελικά επιτευχθεί και λόγω ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί ζημιές το αυτοκίνητο του ασφαλισμένου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη καταβολής αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται από αυτά.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 15. Ευθύνη της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνη τυχόν καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση των συμφωνηθείσων υπηρεσιών:

Σε περίπτωση απεργίας, εκρήξεως, στάσεως, λαϊκών κινημάτων, περιορισμού στην ελευθερία κυκλοφορίας, δολιοφθοράς, τρομοκρατίας, εμφύλιου ή εξωτερικού πολέμου, εκπομπής θερμότητας, ραδιενέργειας ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 16. Υποκατάσταση

Η Εταιρεία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζημίωσης από αυτής στα δικαιώματα και τις πράξεις του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 17. Παραγραφή

Όλες οι απαιτήσεις προερχόμενες από το παρόν συμβόλαιο, παραγράφονται εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία την οποία έλαβε χώρα το γεγονός διακοπτόμενης της παραγραφής στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας.

ΟΡΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

Αντικείμενο ασφάλισης

Οι παρόντες όροι έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό της κάλυψης της ρυμούλκησης του οχήματος από τροχαίο ατύχημα, παρεχόμενη στα ασφαλισμένα οχήματα για Φροντίδα Ατυχήματος του κλάδου Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ.

Προϋποθέσεις

Κατά την έναρξη του παρόντος συμβολαίου για την ισχύ του απαιτείται το ασφαλιζόμενο όχημα να μην έχει υποστεί ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια και να παραμείνει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλιζόμενου.

Ορισμοί

Ασφαλισμένος: Ο εκάστοτε οδηγός ή ιδιοκτήτης στο ασφαλισμένο όχημα μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλιζόμενου οχήματος.

Ασφαλισμένο όχημα: Το όχημα για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Κλάδου αυτοκινήτου και χερσαίων οχημάτων από την INTERLIFE . Ειδικότερα: Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ι.Χ. mini bus , Ι.Χ. επαγγελματικά, Ι.Χ. φορτηγά, Ι.Χ.Φ. αγροτικά, κάτω των 9 θέσεων και βάρους κάτω των 3,5 τόνων και Ι.Χ. Επιβατικές μοτοσικλέτες άνω των 250 cc .

Εταιρεία: Η αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία Βοήθειας INTER . PARTNER ASSISTANCE .

Ζημιά: Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρείας.

Ατύχημα: Κάθε απρόοπτο μη θελημένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχημα του ασφαλισμένου και το οποίο εμποδίζει την ασφαλή χρήση του.

Ισχύς των προσφερομένων υπηρεσιών

Οι καλύψεις του συμβολαίου αρχίζουν να ισχύουν και παραμένουν ισχύουσες σύμφωνα με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του.

Γεωγραφικά όρια

Οι παροχές της παρούσας κάλυψης ισχύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου: Αγγλία, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, Αίγυπτος, Ανδόρα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Λιχτενσταϊν, Μαρόκο, Μονακό, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, χώρες Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), Λευκορωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία, Φιλανδία, F . Y . R . O . M . (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία).

Κάθε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων, θα γίνεται με έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 1. Ρυμούλκηση του Οχήματος στο Πλησιέστερο Συνεργείο

Η Εταιρεία, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος και κατόπιν ειδοποίησης και υλοποίησης της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος, θα φροντίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες να αναλάβει πρόσθετα στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος του παραρτήματος Α' της κυρίας σύμβασης την οργάνωση και τα έξοδα ρυμούλκησης του οχήματος προ το πλησιέστερο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων του τόπου συμβάντος. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρείας όσον αφορά την οργάνωση και ανάληψη άλλων μεταφορών για το ίδιο περιστατικό. Στο εξωτερικό η Εταιρεία θα αναλαμβάνει τα έξοδα ρυμούλκησης μέχρι 150 ευρώ. Τα έξοδα άνω του ποσού αυτού βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

α. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει ειδοποιήσει εγκαίρως την υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος και να έχει διαβιβάσει τις αναγκαίες πληροφορίες για την οργάνωση της ρυμούλκησης του οχήματος.

β. Τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου

ΑΡΘΡΟ 2. Αναγγελία Ατυχήματος για παροχή ρυμούλκησης

Για να μπορέσει να επέμβει η Εταιρεία εντός των συντομότερων προθεσμιών ο ασφαλισμένος ή κάθε πρόσωπου που ενεργεί άντ' αυτού και στη θέση του, θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο, συμπληρωματικά στα στοιχεία του Παραρτήματος Α' του Άρθρου 11 των ειδικών όρων της κυρίας σύμβασης:

α. Το όνομα του ιδιοκτήτη

β. Τόπο μόνιμης διεύθυνσης / κατοικίας του ιδιοκτήτη.

Εάν δεν δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία κι όσα άλλα ζητηθούν η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τον εξυπηρετήσει. Κατά το διάστημα που θα μεσολαβήσει από την κλήση του ασφαλισμένου μέχρι την άφιξη του συνεργείου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να παραμείνει στο αυτοκίνητο του.

Ο ασφαλισμένος θα αποδέχεται τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρεία όσον αφορά στη χρήση μέσω της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3. Ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του οχήματος

Κατά τη μεταφορά του οχήματος η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν θα έχει υποστεί το ασφαλισμένο όχημα.

Η αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης – εκφόρτωσης, θα επιβαρύνει, εφόσον αποδειχθεί, το Συνεργάτη – Μεταφορέα.

Συγκεκριμένα ο Συνεργάτης πριν προβεί στη μεταφορά ασυνόδευτου οχήματος θα συντάσσει παρουσία του ασφαλιζομένου ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασμό του, αναλυτική έκθεση ζημιών και εξαρτημάτων, του οχήματος. Η έκθεση αυτή προσυπογράφεται από τον ασφαλιζόμενο ή οποιονδήποτε άλλον ενεργεί για λογαριασμό του, τόσο πριν τη μεταφορά όσο και κατά την παραλαβή του οχήματος στο τελικό συνεργείο μεταφοράς. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής επιδίδεται και στον ασφαλιζόμενο.

Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και του μεταφορέα κατά την παράδοση πρέπει να μεταβιβάζονται στην Εταιρεία εντός 24ωρου. Πέραν αυτού του χρονικού πλαισίου καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμός των Επιζήμιων Επιδράσεων

Ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν άντ' αυτού οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα από την ώρα του συμβάντος.

ΑΡΘΡΟ 5. Εξοφλήσεις – Αποζημιώσεις

•  Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου, ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρείας, στην Αθήνα προς αναγγελία της ζημιάς. Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις, η παροχή των υπηρεσιών του παρόντος, σε είδος μέσω του δικτύου της.

Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρεία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρέχει το δικαίωμα συμφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή μέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωμα απαίτησης του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλισμένος άνευ έγκρισης της Εταιρείας.

Τυχόν πληρωμές αποζημιώσεων από την Εταιρεία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή αναγνώρισης της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσης της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από τη στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζημιώσει.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζημίωσης πριν τη παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρεία τα πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση μερικής αποζημίωσης η Εταιρεία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε.

Με το διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δε θα επανεξετάζεται.

•  Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 6. Εξαιρέσεις

•  Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 90 συνεχών ημερών.

•  Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται άτομα:

α) Με δευτερεύουσα κατοικία στο εξωτερικό.

β) Φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισμού.

γ) Καθώς και άτομα μη έχοντα μόνιμη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδας.

•  Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση για έξοδα τα οποία πληρώθηκαν κατ' ευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας.

Επιπλέον δεν καλύπτονται τροχαία ατυχήματα συνέπεια:

α) Πολέμων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ημεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τρομοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών.

β) Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις.

γ) Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε στοιχήματα, αγώνες ταχύτητας ή επιδείξεις.

δ) Χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών και ναρκωτικών ουσιών, εκτός αυτών που λαμβάνονται κατόπιν ιατρικής συνταγής.

•  Εκτός των γενικών εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:

α) Παραβίαση κλειδαριάς.

β) Ι.Χ. που χρησιμοποιούνται ως ταξί, ενοικιαζόμενα οχήματα, καθώς επίσης και ρυμούλκα και ρυμουλκούμενα οχήματα.

γ) Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση μη παραλαβής του οχήματος από τον ασφαλισμένο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του.

δ) Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω ζημιάς ελαστικού, έλλειψης καυσίμων, απώλειας κλειδιών ή όταν απαιτείται κλειδαράς ή σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

ε) Για ζημιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθμό μετακινούμενων ατόμων, βάρος αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρονται ή ο τρόπος με τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά.

ζ) Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις κ.λ.π. οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες, σεισμοί κ.λ.π. η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας.

η) Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειμένου να ελευθερωθεί το αυτοκίνητο του ασφαλισμένου.

θ) Εάν στο διάστημα αναμονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισμένος εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιονδήποτε προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το αυτοκίνητο του εφόσον δεν εμπλέκεται στις πράξεις αυτές το προσωπικό της Εταιρείας.

ι) Εάν το εξυπηρετούμενο αυτοκίνητο υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, μακρινών φώτων μεμονωμένα, φώτων πορείας μεμονωμένα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας.

κ) Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.

λ) Εάν το αυτοκίνητο του ασφαλισμένου βρίσκεται σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σημείο που για τη πρόσβασή του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat , ή πλοίο, και έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος, η Εταιρεία οφείλει να το εξυπηρετήσει όπως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισμένο εάν και εφόσον πρόκειται για δαπάνη την οποία θα είχε δαπανήσει ο ασφαλισμένος ακόμα και αν δεν είχε επέλθει η ζημιά.

μ) Αν το εξυπηρετούμενο αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων όπου η ρυμούλκηση δεν είναι εφικτή, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας.

ν) Η Εταιρεία δεν επεμβαίνει σε ακινητοποίησης του οχήματος για λόγους συντήρησης, σε περίπτωση δόλου ή επαναλαμβανόμενων τροχαίων ατυχημάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της ασφάλειας.

ξ) Δεν αναλαμβάνεται η εξυπηρέτηση στο καλυπτόμενο όχημα το οποίο κινείται εκτός δημοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

ο) Εξαιρούνται της μεταφοράς οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή μετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αμορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σημείου του οχήματος με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή ή να εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών η μεταφορά αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος παραρτήματος καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και εκδικάζεται από αυτά.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 8. Ευθύνη του Ασφαλιστή

Η Εταιρεία δε μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνη τυχόν καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων υπηρεσιών:

Σε περίπτωση απεργίας, εκρήξεως, στάσεως, λαϊκών κινημάτων, περιορισμού στην ελευθερία κυκλοφορίας, δολιοφθοράς, τρομοκρατίας, εμφυλίου ή εξωτερικού πολέμου, εκπομπής θερμότητας, ραδιενέργειας ή σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 9. Υποκατάσταση

Η Εταιρεία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 10. Παραγραφή

Όλες οι απαιτήσεις προερχόμενες από το παρόν συμβόλαιο παραγράφονται εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία την οποία έλαβε χώρα το γεγονός, διακοπτόμενης της παραγραφής στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κεντρικά Γραφεία

Ελευθ. Βενιζέλου 131 Α, Ν. Ιωνία

Τηλ: 210-2719601 Fax: 210-2796153

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ωράριο Λειτουργίας: 09.00 έως 18.00


Υποκατάστημα

Βυζαντίου 69, Ν. Ιωνία (Καλογρέζα)

Τηλ: 210-2799630 Fax: 210-2795960

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου | Ασφάλεια Κατοικίας | Ασφάλεια Επιχείρησης | Ασφάλεια Ζωής | Ασφάλεια Σκάφους