Οικονομικά, Γρήγορα & Εύκολα Παράδοση Συμβολαίου στον Χώρο σας. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 147€ το 6μηνο. Ασφάλεια κατοικίας για πυρκαγιά και σεισμό από 9€ το μήνα. Ασφάλεια υγείας από 10€ το μήνα.

Αναζήτηση

NEWSLETTER
Λήψη σε HTML?

 
Ασφαλιστικές Έννοιες
PDF Εκτύπωση E-mail

Ασφάλιστρο

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.
Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο σε ετήσιες, εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου του.
Η εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφάλισμα

Ασφάλισμα είναι το ποσό που κατά περίπτωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον ασφαλισμένο η ασφαλιστική εταιρία.
Το ποσό αυτό μπορεί να αφορά αποζημίωση για ζημιές περιουσίας (αυτοκινήτου, κατοικίας, επιχείρησης κ.τ.λ.), αστικής ευθύνης, νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ατυχήματος, απώλειας εισοδήματος, ανικανότητας, απώλειας ζωής, εφάπαξ καταβολή κεφαλαίου, σύνταξης κ.τ.λ.

Λήπτης της ασφάλισης ή συμβαλλόμενος


Λήπτης της ασφάλισης ή συμβαλλόμενος είναι το φυσικό ή νομικό με το οποίο η εταιρεία κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί με την εταιρεία για λογαριασμό δικό του ή τρίτου και το βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Ασφαλιζόμενος

Ασφαλιζόμενος (μπορεί να είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσματος)
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Σε περίπτωση αμφιβολίας η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας και αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση ή ακύρωση, που πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και παραδίδονται στον ασφαλιζόμενο ή συμβαλλόμενο.

Δικαιούχος Ασφαλίσματος

Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα.

Ατύχημα

Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός.

Απαλλαγή

Είναι το ποσό που αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου δίπλα από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο και με το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση ζημιάς από το ποσό της οφειλόμενης και καταβλητέας αποζημίωσης αφαιρείται το ποσό της απαλλαγής.

Ασφαλισμένο Όχημα

Το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος

Το ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο.

Ασφαλιστικό ή Ασφαλιζόμενο Ποσό – Ανώτατο Όριο ευθύνης

Το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου ως ανώτατο όριο ευθύνεται η εταιρεία, στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται.

 


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κεντρικά Γραφεία

Ελευθ. Βενιζέλου 131 Α, Ν. Ιωνία

Τηλ: 210-2719601 Fax: 210-2796153

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ωράριο Λειτουργίας: 09.00 έως 18.00


Υποκατάστημα

Βυζαντίου 69, Ν. Ιωνία (Καλογρέζα)

Τηλ: 210-2799630 Fax: 210-2795960

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου | Ασφάλεια Κατοικίας | Ασφάλεια Επιχείρησης | Ασφάλεια Ζωής | Ασφάλεια Σκάφους